คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
(ข้อมูล) การพัฒนารูปแบบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ชื่อไฟล์: Final วิจัย ทมสุพรรณบุรี ฉบับเต็ม 11กย.60.docx
มีอีก 3 ไฟล์แนบมาด้วย : : ถัดไป » 
ไม่ทราบประเภท
ไฟล์ที่มีในชื่อเรื่องนี้
Final ..
Final ..
Final 15..
Final ..
   [แสดง 4/4 รายการ]
ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ยังไม่มีความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

ชื่อ-สกุล E-mail
สถานภาพรายการที่กำลังชม
มีผู้ชม 4,371 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้ง  โดยใช้    
                  คณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้ง
ชื่อผู้วิจัย          ประภัสสร     ผลวงษ์ 1         กานต์     เจิมพวงผล 2    และ   สุภาภรณ์   หลักรอด 2
หน่วยงาน   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 1            ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 2   
งานพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งประกอบกิจการ เป็นงานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535ได้ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเหตุรำคาญ แต่ปัญหาในการดำเนินงานนี้ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคือการตรวจสอบความถูกต้องด้านสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ในเทศบัญญัติก่อนทำการอนุญาต ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นครบทุกราย ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและผู้ประกอบกิจการไม่ตระหนักถึงการปฎิบัติให้ถูกต้อง จึงทำการวิจัยและพัฒนาแบบ R&D โดยทดลองใช้รูปแบบใหม่ที่มีคณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งเพิ่มขึ้นมา ระหว่างปี 2557 ถึงปี2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานใหม่ของงานพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้ง ประชากรคือรูปแบบการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้ง และมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการฯ ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่าง ก่อน กับ หลังการนำรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ ด้วยสถิติเชิงพรรณา สถิติวิเคราะห์และการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ผลการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งดีขึ้นทั้งด้านปริมาณ ที่มีการตรวจสอบสถานประกอบการเพิ่มขึ้นครบ100%  และจำนวนครั้งที่มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งของคณะกรรมการฯเดือนละ 2 ครั้ง และด้านคุณภาพงานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากผลการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแง่มุมของความถูกต้องตามจริง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด,เวลาที่ใช้สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด,บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและทำงานเป็นทีม,ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับมากและเพิ่มขึ้นกว่ารูปแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05),ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ในการคุ้มครองประชาชนตามกฎหมายสาธารณสุขมีความเป็นรูปธรรมจาก สถานประกอบการพัฒนาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสุขลักษณะ  และความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเช่น การปรับปรุงโครงสร้างบันไดทางหนีไฟ ติดตั้งถังดักไขมัน  ถังดับเพลิง เครื่องตัดไฟ ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง การไม่วางสิ่งของบนที่ทางสาธารณะ ฯ. รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกระบวนการคัดสรรแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้ง,การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการเสนอความเห็นและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอฯ สิ่งที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม คือ มีการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนทุกราย มีกลไกการใช้คณะกรรมการฯทำงานแบบประชารัฐ ชัดเจน โปร่งใส และถ่วงดุลยอำนาจระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ทั้งนอกและในเทศบาล,ชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะอย่างอิสระแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจตัดสินใจ จึงสรุปได้ว่ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบใหม่ที่ดี มีประสิทธิภาพมีวิธีการเหมาะสมกับบริบทของเทศบาลสุพรรณบุรี  จึงเป็นข้อเสนอแนะให้ท้องถิ่นอื่นๆ นำไปเป็นต้นแบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งต่อไป
ให้คะแนน
หมวดหมู่ที่กำลังรับชม
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หมวดย่อย:: งานวิจัย
ในหมวดหมู่เดียวกัน
เพิ่มเติม..

web statistics