คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/186 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อบริการอบอาบสมุนไพร  ผู้แต่ง: เจียมจิตต์ จิตวัฒนากร
 ชื่อเรื่อง: ความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรที่ติดเชื้อ เอชไอวี  ผู้แต่ง: อนุชิต นิติธรรมยง
 ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษาผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี  ผู้แต่ง: สันติ เตชาชัยนิรันดร์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในโรงพยาบาลแม่และเด็กราชบุรี  ผู้แต่ง: ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเเติบโตของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ศิริวรรณ อักษรศรี
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลแม่และเด็ก  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ในเขตสาธารณสุขที่ 4  ผู้แต่ง: ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี  ผู้แต่ง: สุทธารัตน์ แป้นลาภ
 ชื่อเรื่อง: ความพร้อมในการรับถ่ายโอนงานส่งเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แต่ง: วันเพ็ญ กิจจาบัญชา
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กที่ มารับบริการที่ห้องตรวจเด็กต่อการให้บริการพยาบาลของห้องตรวจโรคเด็กที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: วาทินี ไล้ง้อ
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในโรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี  ผู้แต่ง: กาญจนา จิวานานนท์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะไขมันในเลือดสูงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: อรทิพย์ เทพทิตย์
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลหลังการอบรมวิทยากรกระบวนการต่อการสร้างพลังชุมชน  ผู้แต่ง: พนัส พฤกษ์สุนันท์
 ชื่อเรื่อง: การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษาตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: ผลของการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ผุสนีย์ จีมีโน
 ชื่อเรื่อง: ภาวะสุขภาพของประชาชน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: อรินดา สุขพร้อม
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการ ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ปัถยา งามสม
 ชื่อเรื่อง: ผลการใช้เสื้ออุ่นรักจากอกแม่ ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: นิศา เม้าสง่า
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองชะอำ  ผู้แต่ง: ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาภาวะล้มเหลวของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในครรภ์ที่ผ่านมาของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก จ.ราชบุรี  ผู้แต่ง: วิชาญ ติปะวาโร
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/186 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(186 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics