คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/177 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดเพชรบุรี  ผู้แต่ง: เกษณี โคกตาทอง
 ชื่อเรื่อง: การสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนต่อพฤติกรรมทางเพศของ เด็กและเยาวชนในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5  ผู้แต่ง: อุทัยวรรณ โคกตาทอง
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5  ผู้แต่ง: ไม่ทราบชื่อ
 ชื่อเรื่อง: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีหลังคลอด  ผู้แต่ง: จิตติมาพร ธาราพันธ์
 ชื่อเรื่อง: การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก  ผู้แต่ง: กมล มัยรัตน์
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้แต่ง: จุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเขตสาธารณสุขที่4,5  ผู้แต่ง: ไม่ทราบชื่อ
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียเพื่อลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: สุภาภรณ์ หลักรอด
 ชื่อเรื่อง: งานวิจัยการพัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอ้วน  ผู้แต่ง: มุขดา ธนันทา
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: พรพรรณ วุฒิภาพ
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์: กรณีศึกษา  ผู้แต่ง: มยุรี จันทร์เทศ
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต่อบริการอบอาบสมุนไพร  ผู้แต่ง: เจียมจิตต์ จิตวัฒนากร
 ชื่อเรื่อง: ความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรที่ติดเชื้อ เอชไอวี  ผู้แต่ง: อนุชิต นิติธรรมยง
 ชื่อเรื่อง: รายงานการศึกษาผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดของโรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี  ผู้แต่ง: สันติ เตชาชัยนิรันดร์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในโรงพยาบาลแม่และเด็กราชบุรี  ผู้แต่ง: ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเเติบโตของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ศิริวรรณ อักษรศรี
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในโรงพยาบาลแม่และเด็ก  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ในเขตสาธารณสุขที่ 4  ผู้แต่ง: ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่และเด็ก ราชบุรี  ผู้แต่ง: สุทธารัตน์ แป้นลาภ
 ชื่อเรื่อง: ความพร้อมในการรับถ่ายโอนงานส่งเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แต่ง: วันเพ็ญ กิจจาบัญชา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/177 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(177 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics