คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/186 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาต้นแบบการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง  ผู้แต่ง: อรทิพย์ เทพทิตย์
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์เคลื่อนไหวออกแรงและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ในเขตสาธารณสุขที่ 6, 7  ผู้แต่ง: อรทิพย์ เทพทิตย์
 ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยของวัยรุ่นในจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้แต่ง: พัชรี วารนิล
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยสวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก  ผู้แต่ง: พรรณงาม สุนทร
 ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตสาธารณสุขที่ 4และ5  ผู้แต่ง: ปราณีต ปานจันทร์
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการดูแลตามแนวทางการพยาบาลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  ผู้แต่ง: ประทิน โชกโภคาสมบัติ
 ชื่อเรื่อง: การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสําเร็จรูป KKU-DCIP-Clear โดยใช Heating block  ผู้แต่ง: บุษบา เตชาชัยนิรัดรน์
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการฝากครรภ ภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ และผลการคลอด ของมารดาอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ระห่วางป2545 – 2550  ผู้แต่ง: ธิดา ธิติวิภู
 ชื่อเรื่อง: โครงการลดบริโภคหวานในเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ?ช่วงสุวณิช)  ผู้แต่ง: ดลฤดี แก้วสวาท
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปี พ.ศ.2550  ผู้แต่ง: ฐิติรัตน์ รอบจังหวัด
 ชื่อเรื่อง: อัตราการขับถ่ายฟลูออไรด์ทางปัสสาวะในเด็กไทยอายุ 5 - 6 ปี  ผู้แต่ง: วรศักดิ์ ธินรุ่งโรจน์
 ชื่อเรื่อง: กลยุทธ์ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนประถมศึกษา  ผู้แต่ง: ชัชฎาภรณ์ จิตตา
 ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำกิจการฟาร์มกล้วยไม้  ผู้แต่ง: ชงทิศ อุไรฤกษ์กุล
 ชื่อเรื่อง: สำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2548  ผู้แต่ง: งานอนามัยแม่แหละเด็ก
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการใช้แนวทางการปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีอายุครรภ์ ≥ 35 สัปดาห์ เรื่อง Neonatal Jaundice ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ลัดดา ผูกน้อย
 ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ  ผู้แต่ง: Friend Corner
 ชื่อเรื่อง: การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรวิทยุชุมชนในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: การศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในระดับจังหวัดแบบครบวงจร  ผู้แต่ง: เมธี ชุ่มศิริ
 ชื่อเรื่อง: การสร้างพลังชุมชนในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชนบทของประเทศไทย  ผู้แต่ง: พนัส พฤกษ์สุนันท์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10]   [แสดง 20/186 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(186 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics