คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/177 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: ศึกษาเจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนระดับมัธยมปลายในจังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: งานอนามัยวัยเรียน
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ผู้แต่ง: วิยดา มาโนชและคณะ
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการมีส่วนรวมของชุมชน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: กาญจนา จิวานานนท์
 ชื่อเรื่อง: ผลของการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ผู้แต่ง: วัลลี ม่วงสวนขวัญ
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสาธารณสุขที่ 4  ผู้แต่ง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลการอบรมวิทยากรสร้างพลังชุมชน  ผู้แต่ง: พนัส พฤกษ์สุนันท์
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปีพ.ศ.2550  ผู้แต่ง: วรรณา เข็มมาลัย
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: มุขดา ธนันทา
 ชื่อเรื่อง: นวัตกรรมการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่  ผู้แต่ง: พนัส พฤกษ์สุนันท์
 ชื่อเรื่อง: การบริโภคขนมกรุบกรอบของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  ผู้แต่ง: พเยาว์ อิศรพันธุ์
 ชื่อเรื่อง: ศึกษาสถานการณ์การใช้กฎหมายสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 4  ผู้แต่ง: ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาต้นแบบการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง  ผู้แต่ง: อรทิพย์ เทพทิตย์
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์เคลื่อนไหวออกแรงและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ในเขตสาธารณสุขที่ 6, 7  ผู้แต่ง: อรทิพย์ เทพทิตย์
 ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยของวัยรุ่นในจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้แต่ง: พัชรี วารนิล
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยสวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก  ผู้แต่ง: พรรณงาม สุนทร
 ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตสาธารณสุขที่ 4และ5  ผู้แต่ง: ปราณีต ปานจันทร์
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการดูแลตามแนวทางการพยาบาลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  ผู้แต่ง: ประทิน โชกโภคาสมบัติ
 ชื่อเรื่อง: การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสําเร็จรูป KKU-DCIP-Clear โดยใช Heating block  ผู้แต่ง: บุษบา เตชาชัยนิรัดรน์
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการฝากครรภ ภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ และผลการคลอด ของมารดาอายุ 35 ป ขึ้นไปที่ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี ระห่วางป2545 – 2550  ผู้แต่ง: ธิดา ธิติวิภู
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/177 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(177 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics