คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยของศูนย์อนามัย ที่ 4 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/164 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิผลและการใช้ประโยชน์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ชื่อเรื่อง: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: อุทัยวรรณ โคกตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ผู้แต่ง: ประภัสสร ผลวงษ์ 1 กานต์ เจิมพวงผล 2 และ สุภาภรณ์ หลักรอด 2
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: พรณิชา ชุณหคันธรส,บุษบา อรรถาวีร์ และกันยา โพธิปิติ
 ชื่อเรื่อง: การสำรวจสถานการณ์และปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้าเขตบริการสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: สกาวรัตน์ เทพรักษ์, จรรยา สืบนุช และ ภภัสสร มุกดาเกษม
 ชื่อเรื่อง: การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2556  ผู้แต่ง: อุทัยวรรณ โคกตาทอง และคณะ
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้ เรื่อง การบริหารร่างกาย ของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ศิริวดี ชุ่มจิต
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ ในพื้นที่รอบสถานีตรวจอากาศ จังหวัดราชบุรี  ผู้แต่ง: เกษณี โคกตาทอง
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพพนักงานของสถานประกอบการในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: ศึกษาบันทึกทางการพยาบาลของงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: สุณิสา สุดยอด
 ชื่อเรื่อง: การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเขื่อนชนบท  ผู้แต่ง: นุชรา บุญกนก
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาข้อมูลการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ปี 2554  ผู้แต่ง: น้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
 ชื่อเรื่อง: การสำรวจภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคกลาง ปี 2556  ผู้แต่ง: สุจิตรา ผลประไพ
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน ในต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  ผู้แต่ง: พัชรินทร์ สมบูรณ์
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5  ผู้แต่ง: อุบล จันทร์เพชร
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานการณ์ ของภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ของเขต 4,5  ผู้แต่ง: วรภา อัศวฤทธิไกร
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การเป็นองค์กรไร้พุง  ผู้แต่ง: พัชรี วงศ์ษา
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาข้อมูลการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ปี 2554  ผู้แต่ง: นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นด้วง
 ชื่อเรื่อง: แนวทางการให้การปรึกษาคุมกำเนิดสำหรับแม่วัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: การเฝ้าระวังส้วมสาธารณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการส้วมในร้านอาหาร พื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้แต่ง: มัตติกา ยงอยู่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [9]   [แสดง 20/164 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยของศูนย์อนามัย ที่ 4 ราชบุรี
งานวิจัย
(164 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics