คำค้น:
ศูนย์รวมงานวิจัยของศูนย์เขตทั้งหมด
ดูในหมวดหมู่ งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
 ผลงานวิจัยด้านอนามัยแม่และเด็ก,งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน,งานวัยทำงาน,งานผู้สูงอายุ,งานโภชนาการ,งานออกกำลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในหมวดหมู่ย่อย งานวิจัย(อวช.)
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/57 รายการ]
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะและพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ เขตสาธารณสุขที่ 6,7 ปี2550  ผู้แต่ง: พานีย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 ชื่อเรื่อง: ความพร้อมและการยอมรัของมารดาระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาที่่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: จุฑารัตน์ สนุกแสน
 ชื่อเรื่อง: การศึกษามารดาที่มีภาวะตกเลือดภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: นิตยา วัดสิงห์
 ชื่อเรื่อง: สรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตสาธารณสุขที่ 4 ปีงบประมาณ 2549  ผู้แต่ง: วรรณา ศรีจันทร์
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์  ผู้แต่ง: ธิดา ธิติวิภู
 ชื่อเรื่อง: การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการตลาดสดน่าซื้อโดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548 (PMQA)  ผู้แต่ง: พาณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 ชื่อเรื่อง: ผลของการออกกำลังกาย แบบแอโรบิก และการบริหารกล้ามเนื้อ ต่อสมรรถภาพทางกายของสมาชิกศูนย์บริหารร่างกาย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: พรนิภา เผือกหอม
 ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับการออกกำลังกายของผู้บริหาร สาธารณสุข  ผู้แต่ง: พรนิพา เผือกหอม
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่งานหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: จินตนา แก้วไชยษา
 ชื่อเรื่อง: การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป KKU-DCIP-Clear โดย ใช้ Heating block  ผู้แต่ง: บุษบา เตชาชัยนิรันดร์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: สมจิตร ศรีสุวรรณ์
 ชื่อเรื่อง: การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้องในผู้ป่วยเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก  ผู้แต่ง: เสริมสุข ดีพัฒนา
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ในเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2549  ผู้แต่ง: ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์
 ชื่อเรื่อง: การใช้ชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดที่คลอดทางหน้าท้องเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ  ผู้แต่ง: เกษร วรรณิสรณ์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่คลินิกฝากครรภ์และงานห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ศิริรัตน์ รักยงค์
 ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การตายปริกำเนิดของทารก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2545-2550  ผู้แต่ง: เบญจา พึ่งอุบล
 ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้เสื้ออุ่นรักจากอกแม่ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรีุ  ผู้แต่ง: นิศา เม้าสง่า
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลการดูแลตามแนวทางการพยาบาลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: ประทิน โชคโภคาสมบัติ
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ผู้แต่ง: วรินทร์พร ดีพัฒนา
 ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงกระบวนการจัดยาเพื่อลดระยะเวลารอรับยาของผู้รับบริการ  ผู้แต่ง: ชุติมาพร ไตรนภากุล
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/57 รายการ]

Feed : รายการล่าสุดของหัวข้อนี้
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร
-
งานวิจัยศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี
งานวิจัย
(177 รายการ)
งานวิจัย(อวช.)
(57 รายการ)
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
-
R TO R
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
-
งานวิจัยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
-
งานวิจัยศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
-
งานวิจัยศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
-
รายการสุ่ม

web statistics