หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. จังหวัดแต่งตั้งทีมประเมินระดับจังหวัด ผู้ตรวจราชการทำคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินระดับเขต
  2. จังหวัดแจ้งโีรงพยาบาลทุกระดับ (รพศ/รพท./รพ.ของศูนย์อนามัย) ที่พร้อม ให้ส่งแบบประเมินตนเองมาที่จังหวัด เพื่อจะรวบรวมนำส่งทีมประเมินระดับจังหวัดต่อไป
  3. ทีมประเมินระดับจังหวัดพิจารณาผลการประเมินจากแบบประเมินตนเอง และทำการสุ่มประเมินระดับ รพช.ตามความเหมาะสม การพิจารณาผลในระดับ รพช. จะเบ็ดเสร็จภายในระดับจังหวัด
  4. ทีมประเมินระดับจังหวัด ส่งแบบประเมินตนเองเฉพาะของ รพศ/รพท./รพ.ของศูนย์อนามัย ให้ทีมประเมินระดับเขต เพื่อพิจารณาผลและสุ่มประเมินตามความเหมาะสม
  5. ทีมประเมินระดับเขต แจ้งผลการประเมินให้จังหวัดทราบ
  6. จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน และส่งผลการประเมินในภาพรวมของจังหวัด ให้ส่วนกลาง / ศูนย์เขต ทุก 3 เดือน

 


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health