ผลการดำเนินงานการให้บริการห้องประชุม และสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ประจำปี 2560

 

กราฟแสดงการให้บริการห้องประชุม


 

กราฟแสดงการให้บริการสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์


 


ปีงบประมาณ 2559