ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2562
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
18-20
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
26
รพ.หัวหิน
25
ประชุมการเตรียมการลงพื้นที่ทำวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
14
ศูนย์อนามัยที่ 5
29-31
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก) พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
สสอ.ดำเนินสะดวก
พฤศจิกายน
7-9
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับรพ.ดำเนินสะดวก) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
23
รพ.ดำเนินสะดวก
ธันวาคม
   
   
   
   

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559