ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2560
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
25-27
การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.ดำเนินสะดวก
พฤศจิกายน

7-11 และ
28 พ.ย.-2 ธ.ค.

ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) รุ่นที่ 1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
89
ศูนย์อนามัยที่ 5
16-18
การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข  แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
24
รพ.หัวหิน
25-27
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
28
รพ.หัวหิน
ธันวาคม
19-21
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
รพ.หัวหิน
มกราคม
9-11
การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข  นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5
13
ศูนย์อนามัยที่ 5
16-18
การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.ดำเนินสะดวก
27-29
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ.หัวหิน
กุมภาพันธ์
8-10
การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
14
ศูนย์อนามัยที่ 5
มีนาคม
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.หัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.หัวหิน
8-10
การบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อปท.
14
ศูนย์อนามัยที่ 5
20-22
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
21
ศูนย์อนามัยที่ 5
27-28
งานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
12
ศูนย์อนามัยที่ 5
เมษายน
31 มี.ค. - 2
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 (สำหรับ รพ.หัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.หัวหิน
10-12
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
13
ศูนย์อนามัยที่ 5
20-21
การยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างมีประสิทธิภาพ อปท.
37
ศูนย์อนามัยที่ 5
28-30
การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 (สำหรับ รพ.หัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
32
รพ.หัวหิน
พฤษภาคม
17-19
การจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ อปท.
18
ศูนย์อนามัยที่ 5
มิถุนายน
12-14
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 3) พยาบาล
25
รพ.ดำเนินสะดวก
19-21
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลราชบุรี ระยะที่ 2) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
22
ศูนย์อนามัยที่ 5
23-25
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน ระยะที่ 2) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.หัวหิน
27-29
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ระยะที่ 1) พยาบาล
31
รพ.พระจอมเกล้าฯ
กรกฎาคม
12-14
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
50
ศูนย์อนามัยที่ 5
14-16
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 (สำหรับ รพ.หัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
รพ.หัวหิน
18-20
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
50
ศูนย์อนามัยที่ 5
25-27
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3 พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
51
ศูนย์อนามัยที่ 5
สิงหาคม
3,4,10
การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข (สำหรับนักศึกษาแพทย์) กุมารแพทย์ จุฬาฯ แพทย์ ฯ และผู้สนใจ
20
ศูนย์อนามัยที่ 5
7-9
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่น 2 (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 1) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
35
รพ.ดำเนินสะดวก
กันยายน
11-13
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
18-20
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
ศูนย์อนามัยที่ 5
29-30 และ 1 ต.ค.
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับรพ.หัวหิน) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ.หัวหิน

ปีงบประมาณ 2559