ยินดีต้อนรับ

    

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2561 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 610414-หลักการวิจัยด้านการแพทย์ (ไม่เปิดลงทะเบียน)

อบรมวันที่ : 17 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 610415-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก) รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1

อบรมวันที่ : 1 ส.ค. 61 - 3 ส.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 24 ก.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 610416-หลักการวิจัยด้านการแพทย์ Resident จุฬา (ไม่เปิดลงทะเบียน)

อบรมวันที่ : 7 ส.ค. 61 - 9 ส.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 7 ส.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 610417-สถิติขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ (ไม่เปิดลงทะเบียน)

อบรมวันที่ : 15 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 13 ส.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 610418-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน) ระยะที่ 3

อบรมวันที่ : 24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 17 ส.ค. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

6. 610419-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์ ระยะที่ 3

อบรมวันที่ : 10 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ย. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

7. 610420-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี/สสอ.ราชบุรี/สสจ.นครปฐม)

อบรมวันที่ : 24 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ย. 61 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<