ยินดีต้อนรับ

     

ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่หัวข้อ
" ดาวน์โหลดเอกสารอบรม "

-------------------------------------------------------------------------------------

 

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2561 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 600428-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 3 ต.ค. 60 - 5 ต.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 27 ก.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600429-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)

อบรมวันที่ : 10 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 4 ต.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600430-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)

อบรมวันที่ : 17 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 11 ต.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 600431-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 1 พ.ย. 60 - 3 พ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 27 ต.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 600432-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)

อบรมวันที่ : 17 พ.ย. 60 - 19 พ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

6. 600433-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่น 2(สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 2)

อบรมวันที่ : 6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 1 พ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

7. 600434-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 27 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 22 พ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

8. 600435-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี)

อบรมวันที่ : 6 ธ.ค. 60 - 8 ธ.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<