กิจกรรม รายการ เข้าร่วม/คน ค่าลงทะเบียน
การศึกษา อบรม ประชุม 5 153 249,000.00 ฿
ศึกษาดูงาน - ภายนอก 0 0
ศึกษาดูงาน - ภายใน 0 0