กิจกรรม รายการ เข้าร่วม/คน ค่าลงทะเบียน
การศึกษา อบรม ประชุม 14 413 673,200.00 ฿
ศึกษาดูงาน - ภายนอก 0 0
ศึกษาดูงาน - ภายใน 3 68