กิจกรรม รายการ เข้าร่วม/คน ค่าลงทะเบียน
การศึกษา อบรม ประชุม 4 120 189,000.00 ฿
ศึกษาดูงาน - ภายนอก 0 0
ศึกษาดูงาน - ภายใน 1 32