Untitled Document
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 4
KPI
Detail / Click เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละ KPI
Topic
1.1.3
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย มิติด้านประสิทธิผล
2.1
ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีกระบวนการ HPH มิติด้านประสิทธิผล
2.2
การพัฒนาองค์ความรู้ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ในปี 2553 กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์และพอใจ มิติด้านประสิทธิผล
3.1
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย มิติด้านประสิทธิผล
3.2
ระดับความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์ รพ.สายใยรักฯ มิติด้านประสิทธิผล
3.3
ระดับความสำเร็จของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มิติด้านประสิทธิผล
3.4
องค์กรภาครัฐ/เอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง มิติด้านประสิทธิผล
3.5
ร้อยละของโรงเรียน วัดส่งเสริมสุขภาพ สอ.ผ่านเกณฑ์ส้วมตามมาตรฐาน HAS มิติด้านประสิทธิผล
3.8
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน มิติด้านประสิทธิผล
3.9
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย มิติด้านประสิทธิผล
5
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
6
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชาชนต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
7
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
9
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราขการ
10
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราขการ
11
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราขการ
16.1
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ มิติด้านพัฒนาองค์กร
16.2
ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมฯ มิติด้านพัฒนาองค์กร
16.3
ระดับความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ มิติด้านพัฒนาองค์กร
16.4
ร้อยละความสำเร็จของการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH มิติด้านพัฒนาองค์กร
16.5
ร้อยละของบุคคลที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร มิติด้านพัฒนาองค์กร
16.6
ร้อยละของความสำเร็จการให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามกระบวนการสร้างคุณค่า มิติด้านพัฒนาองค์กร