ลงทะเบียน อปท.

/เขต 5
ลำดับ จังหวัด ลงทะเบียน(แห่ง)/ ทั้งหมด(แห่ง)
อบจ. ทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. รวม
1 กาญจนบุรี 0/ 1 0/ 0 1/ 2 1/ 47 1/ 72 3/ 122
2 นครปฐม 0/ 1 0/ 1 2/ 4 1/ 18 0/ 93 3/ 117
3 ประจวบคีรีขันธ์ 0/ 1 0/ 0 0/ 2 1/ 14 1/ 44 2/ 61
4 ราชบุรี 0/ 1 0/ 0 0/ 3 1/ 31 4/ 77 5/ 112
5 สมุทรสงคราม 0/ 1 0/ 0 0/ 1 0/ 8 0/ 26 0/ 36
6 สมุทรสาคร 0/ 1 1/ 2 0/ 1 0/ 9 0/ 25 1/ 38
7 สุพรรณบุรี 1/ 1 0/ 0 1/ 2 5/ 43 9/ 81 16/ 127
8 เพชรบุรี 0/ 1 0/ 0 1/ 2 0/ 13 2/ 69 3/ 85
รวม 1/ 8 1/ 3 5/ 17 9/ 183 17/ 487 33/ 698