General Standard ,HPH ,HA,MBNQA
 
HA Result,
Topic : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เข็มม่ง/ยุทธศาตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 กลับหน้าเดิม
 1. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ค่านิยม/ Core competency
 2. เข็มมุ่ง
 3. ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/Core value

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพของเขต 5
พันธกิจ ให้บริการเพื่อพัฒนารูปแบบบริการ/ นวัตกรรม /เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสถานบริการในเขตสุขภาพ โดยเน้นที่ Primary & Secondary care ที่เป็นภารกิจของกรมอนามัย (Tertiary care เป็นภารกิจของกรมการแพทย์)
ค่านิยม H = Health Model & Health for Public (จิตวิญญาณของกรมอนามัย Develop the Good for the Most not the Best for the Few )
E = Ethic
A = Achievement
L = Learning.
H = Harmony

Core Competency ขององค์กร (A2IM)

A = Assessment (ประเมินทั้งปัญหาสุขภาพที่เป็น Demand for health และระบบบริการที่เป็น Supply for health)
A = Advocate( ให้ข้อเสนอแนะต่อ People ,Partnership,Policy Maker)
I = Intervention(พัฒนา Intervention เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาในพื้นที่)
M=Manage นำ Bangkok charter for Health promotion สู่การปฏิบัติ PIRAB (Partnership ,Investment ,Regulate ,Advocate ,Build Capacity)

เข็มมุ่ง

เข็มมุ่งการพัฒนาบริการเพื่อเป็น Input for model development แผน/เป้าหมาย
1.พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และ LEAN บริการ ที่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับเรื่องพัฒนาการเด็ก)
 1. เปิดบริการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กหลังจากแพทย์จบ Residence (สค.61)
 2. พัฒนาจนสามารถเป็นแหล่งรับ refer เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการเด็กในปี 2562
 3. พัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนเขต อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
 4. ส่งแพทย์ไปเรียน Sub board เกี่ยวกับ Growth & development ปี 63,64 ส่งพยาบาลที่ทำงาน WBC ไปอบรมเฉพาะเป้าหมายครบทุกคน
2.พัฒนา Health Plaza เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับวัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
 1. เป็นแหล่งฝึกหลักสำหรับ Residence Preventive (Public Health) ปี 1,2 ของกรมอนามัย ขณะนี้มี Residence 1 จำนวน 2 คนและ Residence 2 จำนวน 2 คน
 2. เปิดบริการที่ Health Plaza ที่บูรณาการทั้งด้าน ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา ฟื้นฟู โดยสหวิชาชีพ โดยมี Residence เป็น Leader (เน้นการนำแบบรวมกลุ่ม) เริ่ม 1 กค.61
 3. เป็น Show room และเป็น Training Center สำหรับ นักศึกษา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เต็มรูปแบบ 2561 เป็นต้นไป
 4. เป็นแหล่งรับส่งต่อเพื่อมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral Modification or Life style change เน้นเรื่อง 3 อ.) ทั้งกลุ่มเสี่ยง/ป่วย (NCD) ปี 2562
 5. พัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนเขตอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
 6. ส่งแพทย์ใช้ทุนไปเรียน Residence Med 1 คน(ปี 61) และกำหนดกรอบให้มีแพทย์อายุรกรรมไม่ต่ำกว่า 2 คน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (เครื่องชี้วัด)
1.ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มวัย  
1.1 แม่และเด็ก ลูกเกิดรอด (NMR ,Asphyxia) แม่ปลอดภัย (MMR,PPH) พัฒนาการสมวัย
1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีทักษะชีวิต สูงดี/สมส่วน ไม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Birth rate,ตั้งครรภ์ซ้ำ)
1.3 วัยทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สัดส่วนร่างกายเหมาะสม (BMI)
1.4 วัยสูงอายุ พัฒนารูปแบบ Long term care in Community (Care Giver /Care manager)
2.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital -->Garbage ,Restroom,Energy ,Environment,Nutrition
3.การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สวล ของเขต สนับสนุนรูปแบบบริการ/นวัตกรรม เพื่อให้บรรลุ kPI ระดับเขต
4.การพัฒนาองค์กร องค์กรสมรรถนะสูง องค์กรคุณภาพ คู่คูณธรรม
- Efficiency (LEAN , Finance)
- Quality -->HA/PMQA
- Integity -->ITA

การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื่อต่อการสร้าง Core value ,Quality Culture องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และเชื่อมต่อเป็นสังคม On Line
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health