Untitled Document
Topic : Abstract งานวิจัย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการดูแลแม่หลังคลอด โดยกระตุ้นการสร้างและการหลั่งน้ำนม โดยใช้นวัตกรรมโดนัทประคบเต้านม
ผู้วิจัยหลัก :
กนกชล พรหมเทศ
วัตถุประสงค์
1.ช่วยเหลือแม่หลังคลอด ในการกระตุ้นการสร้างและการหลั่งน้ำนมและแก้ไขปัญหาคัดตึงหรือท่อน้ำนมอุดตัน
2.เพื่อใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
3.เพื่อเตรียมความพร้อมของแม่ในการให้นมลูก จนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ประเภท
Review - Case Study
Sampling
No Sampling
Method
Result
Conclusion
Recommend
หน่วยงาน :
ศูนย์อนามัยที่ 10
ผู้วิจัยร่วม
ใช้ประโยชน์:
*** Comment คือส่วนที่จะทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ขึ้น ไม่ใช่ข้อบกพร่องของการวิจัย ***
Comment :
1.รายนี้เขียนแบบกรณีศึกษา  เพราะฉะนั้นชื่อเรื่อง ควรใช้เชื่อเรื่องว่า กรณีศึกษาการดูแลแม่หลังคลอดในการกระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนม โดยใช้นวัตกรรมโดนัทประคบนวดเต้านม มากกว่า 
2.วิธีศึกษาในหน้า 3 ระบุว่าจะศึกษาในรายคลอดปกติ ที่มีน้ำนมไหลน้อย หรือไม่ไหล ในวันแรกหลังคลอด แต่กรณ๊ศึกษาระบุว่าแรกคลอดเวลา 6.18 น. น้ำนมไหลเวลา 8.45 น.น้ำนมเริ่มหลั่ง  การที่น้ำนมหลั่งภายใน  2 ชม.น้ำนมไหล ไม่น่าจะเป็น case น้ำนมแม่ไหลยาก  ถ้าเป็น case ปกติที่ไม่มีปัญหาน้ำนมไหลยาก มีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้ Donut ประคบน้ำนมในวันที่ 2 หลังคลอด 
3.ควรที่จะบรรยายว่า ใช้ donut ประคบหลังคลอดแล้ว ทำให้น้ำนมแม่ไหลดีขึ้นอย่างไร เนื่องจากเป็นชื่อเรื่องของกรณ๊ศึกษา แต่กรณีศึกษาเรื่องนี้ ไม่ได้เขียนรายละเอียดผลการใช้ donut แต่ไปเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Donut ประคบเต้านม โดยไม่ได้ระบุว่าผลการใช้เป็นอย่างไร 
4.เพศ และน้ำหนักทารกในหน้า 7 และ หน้า 9 ไม่ตรงกัน 
5.Reference หน้า 4 พ.ศ.ไม่ตรงกับหน้า 16

ภาค ข.การใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล โดนัท ประคบเต้านม ในการช่วยเหลือแม่หลังคลอดในรายที่แม่มีปัญหาเต้านมคัด หรือท่อน้ำนมอุดตัน 
งานวิจัย /R2R/ Model Development / อวช  ศูนย์อนามัยที่ 4 กรมอนามัย
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health