Pay For Performance P4P กรมอนามัย
P4P - Pay For Performance
Topic : P4P - Med
1.วิธีการวัดค่างานและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของวิชาชีพ Med
 
ขั้นต่ำ
ผู้ป่วยนอก
การทำหัตถการ/ผ่าตัด
ผู้ป่วยใน
1
2,200
Work Point มะการักษ์ Doctor Fee แพทย์สภาหาร 200 Activities ผู้ป่วยใน - มะการักษ์
 
2.หัวข้อและ Point ของ Activities ต่างๆ
.
Category (เลื่อนไปแถวที่ต้องการ แล้ว click เืพื่อดูรายละเอียด)
จำนวน
1
4
2
8
หมายเหตุ
 1. หัวข้อและ point ของ Activities ต่างๆ นำมาจากแหล่งอ้างอิงที่สภาวิชาชีพต่างๆใช้ ซึ่งยังมีบางรายการที่โรงพยาบาลของกรมอนามัยต้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลกรมอนามัย
 2. หัวข้อที่จะเพิ่มเติม จะใช้แนวทางการคิดค่างานโดยใช้สูตร Work Point = Standard Time x k (โดยค่า K มี 4 ค่า คือ 1,1.25,1.5,2 โดยใช้แนวทางของ Modified Hay Guide Chart ในการหาค่า k)

หลักการและแนวคิด
 1. ค่าตอบแทน P4P คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้เมื่อทำงานเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อจูงใจให้คนทำงานบริการมากขึ้น
 2. การคิดค่า Work Point จะคิดในเวลาราชการ ถ้าเป็นนอกเวลาราชการ เฉพาะในส่วนที่ขึ้นเวรบ่ายดึก ตามปกติ โดยไม่ได้รับ OT งานใดที่ได้รับค่าตอบแทนไปแล้ว จะไม่นำมาคิด Work Point เพื่อไม่ให้เกิดการคิดซ้ำซ้อน หรือจะกล่าวได้ว่า งานใดที่ได้รับค่าตอบแทนเต็มตามจำนวนไปแล้ว จะคิด Work load ได้ แต่จะไม่นำมาคิด Work Point
 3. P4P ของกรมอนามัยจะอิงเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพต่างๆให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้
หลักเกณฑ์
 1. ในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่บริหารระดับต่างๆ  เช่น ผอ.ศูนย์ ,ผอ.รพ. ,หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าฝ่าย ที่ไม่สามารถวิเคราะห์งานบริหารจัดการ ให้มีการลดค่าประกันขั้นต่ำ (แต้มต่อ) ดังนี้
  1. ผอ.ศูนย์ ลดค่าประกันขั้นต่ำลง ไม่เกิน ร้อยละ 100  
  2. ผอ.รพ. และหัวหน้าการฝ่ายพยาบาล ลดค่าประกันขั้นต่ำลง ไม่เกิน ร้อยละ 50
  3. หัวหน้าฝ่าย ลดค่าการประกันขั้นต่ำลง ไม่เกินร้อยละ 30 ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายทันตกรรม จะไม่ลดค่าประกันขั้นต่ำเนื่องจากได้ระบุกิจกรรมบริหารลงในแบบเก็บคะแนนแล้ว 
  4. หัวหน้างาน ไม่ลดค่าคะแนนขั้นต่ำโดยให้ทำการวิเคราะห์งานบริหารในระดับหัวหน้างาน แล้วกำหนดค่า Work Point ออกมาให้หัวหน้างานทำการเก็บค่า Work Point แทนการลดค่าประกันขั้นต่ำ
 2. เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบจากแต้มต่อ  จะมีการปรับร้อยละของแต้มต่อลดลง ถ้า P4P ของผู้ที่ทำหน้าที่บริหาร มากกว่าค่าเฉลี่ยของระดับปฏิบัติ ในช่วงที่ยังไม่สามารถระบุค่าแต้มต่อที่เหมาะสม ค่าตอบแทน P4P ของระดับบริหารที่คิดแต้มต่อ ต้องไม่มากกว่าค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน P4P ของผู้ปฏิบัติ ถ้าระดับบริหารท่านใด ที่ทำทั้งงานบริหารและทำงานบริการมากกว่าผู้ปฏิบัติ ให้เก็บ work point เหมือนผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องใช้แต้มต่อ
 3. การฝึกอบรมหรือประชุม จะใช้เกณฑ์ Time Based ของแต่ละวิชาชีพ x Weight
  1. ถูกสั่งให้ไปประชุมหรืออบรม  Weight = 1.0
  2. ไปอบรมตามแผนฝึกอบรมรม Weight = 0.8
  3. ไปประชุมหรืออบรมนอกแผน Weight = 0.5
 4. ภารกิจการประเมินมาตรฐานและการนิเทศ จะใช้ Standard Time x ความซับซ้อนหรือความยาก (k) โดยการพิจารณาความซับซ้อนหรือความยาก ให้ใช้วิธี Modified Hay Guide Chart
  1. การคิด Work Point ของการประเมินมาตรฐานต่างๆ
   1. หัวหน้าทีมประเมิน(Lead Auditor) และเลขานุการ Work point = Standard Time x 2.0
   2. สมาชิก ทีมประเมิน (Member) Work Point = Standard Time x 1.5
  2. การนิเทศงาน เน้นการนิเทศที่มีความสำคัญที่ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์/กรม เช่น เป็นนิเทศกับทีมตรวจราชการ หรือการนิเทศที่ ผอ.ศูนย์เห็นสมควร การคิด Work Point ของการนิเทศ
   1. หัวหน้าทีมนิเทศ point = Standard Time x 2.0
   2. สมาชิก ทีมนิเทศ Point = Standard Time x 1.5
  3. การคิด Standard Time ของการประเิมิมมาตรฐาน หรือ การนิเทศงาน
   1. การประเมินมาตรฐาน ให้คิดเวลาเพิ่มจากไปประเิมินจริงอีก 1 วัน (เวลาในการศึกษาเอกสารและเขียนรายงาน)
   2. การนิเทศงาน ให้คิดเวลาเพิ่มจากนิเทศจริงอีก 1 วัน สำหรับการเขียนรายงานสรุป การนิเทศ
 5. การเป็นวิทยากรบรรยาย
  1. การคิด Work Point คิดจากสูตร Work Point = Standardard Time x k โดยค่า K ขึ้นกับ
   1. ระดับของผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าฟัง โดยพิจารณาว่าส่วนใหญ่เป็นระดับ เชี่ยวชาญขึ้นไป ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ หรือระดับปฏิบัติการ หรือประชาชนทั่วไป
   2. จำนวนผู้เข้าฟัง
   3. เวทีการอบรมสัมมนา ว่าเป็นระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต ประเทศ หรือ International
  2. หลักการของ P4P เน้นการจูงใจด้านบริการ จึงเห็นควรให้มีการกำหนด Ceiling ของ Work Point จากการเป็นวิทยากร ไม่ให้เกินร้อยละ 30 ของคะแนนขั้นต่ำของเดือนนั้น ถ้ามากกว่าร้อยละ 30 ให้เสนอ ผอ.ศูนย์เพื่อเห็นชอบ พร้อมระบุเหตุผล
  3. หลักการการคิด p4P ต้องไม่คิดซ้ำซ้อน เช่น การผ่าตัดนอกเวลาราชการที่รับค่า OT แล้ว จะไม่นำมาคิด Work Point ถ้าได้ค่าวิทยากรจากการเป็นวิทยากรเต็มตามจำนวนแล้ว ก็ไม่ควรนำมาคิด Work point  ในกรณีที่รับค่าวิทยากรไม่เต็มจำนวน ก็สามารถนำมาคิด Work Point ได้ตามสัดส่วนของเงินค่าวิทยากรที่ได้รับ
 6. กลุ่มวิชาชีพ อื่นๆ รวมถึง back office ที่ยังไม่มี Standard อ้างอิง จะค่อยๆทยอยทำ ถ้าเริ่มใช้ p4p แล้วการคิดค่างานยังไม่แล้วเสร้จ จะใช้ Fixed Rate ไปพลางก่อน จนกว่าการคิดค่างานแล้วเสร็จ
 7. ในเบื้องต้นของการใช้ P4p อาจจะไม่ใช้ p4p ทั้งหมด เช่นปีแรก ใช้ Fixed Rate ร้อยละ 50 และ p4p ร้อยละ 50 และเพิ่มสัดส่วนของ p4p ให้มากขึ้นๆ ในปีต่อๆไป

เอกสารอ้างอิง
ที่
ชื่อเอกสาร / Click ที่ชื่อเอกสารเพื่อ Download เอกสารอ้างอิง
1
Excel P4P X - ray แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล Lab Xray
2
คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือการจ่าย P4P
3
ร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินตาม P4P ของหน่วยบริการ สธ. 22 มิ.ย.55
4
การพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานใน รพ.รัฐ
5
P4P ข้อเสนอของชมรม รพศ/รพท
6
การคิดค่า Work Point สำหรับการฝึกอบรม
7
การคิดแต้มสำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ - มะการักษ์
8
Quality Work Point รพ.สูงเนิน
9
Excel P4P แพทย์ - Work Point
10
ค่าหัตถการหรือผ่าตัด (Doctor Fee) ของแพทย์สภา เฉพาะ OB & GYN
11
DRG & RW ฉบับที่ 5 พ.ศ.2554 เล่ม 1
12
ค่าหัตถการหรือผ่าตัด (Doctor Fee) ของแพทย์สภา
13
Result Base - P4P_RW รพ.สระบุรี/พุทธชินราช
14
Work Point ของแพทย์ ทั้ง OPD ,IPD ,หัตถการ - มะการักษ์