Untitled Document financial Analysis
Topic : ทำรายการแม่และเด็ก -
ที่
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

วันที่บันทึก

ทำรายการแม่และเด็ก
1
0 3 0 3 28 ก.ย. 61
2
0 3 0 3 2 ต.ค. 61
3
0 3 0 3 9 ต.ค. 61
4
0 3 0 3 10 ต.ค. 61
5
0 3 0 3 15 ต.ค. 61
 
** หมายเหตุ
  1. การทำรายการเกี่ยวกับงวดการบันทึก
    1. ถ้าจะทำรายการงวดใหม่ ให้เพิ่มงวดการบันทึกก่อน
    2. ในกรณีที่ทำการเพิ่มแล้ว ถ้าจะทำการแก้ไขให้เข้าไปที่แก้ไข กรณีที่ต้องการลบข้อมูลงวดนั้น ให้ทำการลบข้อมูลก่อนที่จะไปทำรายการแม่และเด็ก
  2. เมื่อทำรายการงวดการบันทึกแล้ว ค่อยไปทำการ เพิ่มรายการแม่และเด็ก
  3. ถ้ามีการแก้ไข ข้อมูลในรายการ แม่และเด็ก ให้เข้าไปแก้ไขได้ที่ แก้ไข
  4. โปรแกรมจะไม่ให้ลบ Record ในช่องของการทำรายการแม่และเด็ก กรณีที่ต้องการลบทิ้ง ให้ใช้การแก้ไข โดยใส่จำนวน ให้เป้น ศุนย์ ให้หมดแทน
ข้อมูลแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่ 5
Copyright © 2014 Department of Health : Ministry of Public Health