น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
21 พ.ย. 56
Web site การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย.จึงขอใช้เป็นวันเริ่มต้นจัดทำ Site ว่าอนาคตเราจะไปไหน และไปอย่างไร)
21 พ.ย. 56
สรุปการก่อสร้างภายในศูนย์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย. จึงขอสรุปว่าแผนการก่อสร้างให้ทราบทั่วกัน)
18 พ.ย. 56
สรุปผลการประชุมองค์กรแพทย์ 18 พ.ย.56 (Doctors Commitment ครั้งที่ 1)
14 พ.ย. 56
แผนเงินบำรุง ศอ 4 ปี 2557 ให้เลือก 2 แนวทางว่าจะใช้รายรับ 53 หรือ 56 ล้าน
13 พ.ย. 56
ที่ประชุม กสธ.เรื่อง Blue print for Change 29 ตุลาคม 2556
11 พ.ย. 56
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
6 พ.ย. 56
สรุปประชุมกรมอนามัย 6 พ.ย.56 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4
1 พ.ย. 56
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 1 พ.ย.56
31 ต.ค. 56
กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต แนบมาเฉพาะเขตสุขภาพที่ 5
30 ต.ค. 56
อบจ.ราชบุรี สนับสนุนมูลนิธิสโมสรเสือป่าราชบุรี 2 ล้านบาทในการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์
25 ต.ค. 56
อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย
25 ต.ค. 56
สำนักตรวจราชการ ทำหนังสือขออนุเคราะห์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ยกเว้นห้องประชุม) เพื่อตั้ง office ของเขตสุขภาพ ส่วนการปรับปรุงห้องและค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจมอบ ผอ.รพ.ราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการ
24 ต.ค. 56
โครงสร้างองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 4 ล่าสุด - 24 ตุลาคม 2556
24 ต.ค. 56
การจัดอัตราฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล
24 ต.ค. 56
การมอบหมาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4
22 ต.ค. 56
Update ข้อมูลเกี่ยวกับเขตสุขภาพ และแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557
17 ต.ค. 56
Update ข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เขต
8 ต.ค. 56
แนวทางการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 5
8 ต.ค. 56
รวมภาพ เทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้าม 28 ตุลาคม 2556
5 ต.ค. 56
สรุปเรื่องที่ศูนย์จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 256
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..