ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดูแลผู้สูงอายุวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 25 ธ.ค. 60
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
(จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )