ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียนวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
(จำนวนผู้เข้าประชุม 23 คน)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )