ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 นำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ดูโมเดลหลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อขยายผลสู่ประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่เทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 60 ถึง 0 3
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมทีมบริหารให้การต้อนสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 กว่า 40 คน และนำศึกษาดูงาน หลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ ที่เทศบาลเมืองราชบุรี โดยเป็นการบูรณาการดำเนินงานระหว่างศูนย์อนามัยที่ 5 (หน่วยงานสาธารณสุข ด้านวิชาการ) และเทศบาลเมืองราชบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จับมือร่วมผนึกกำลังการส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในรูปแบบนันทนาการ เพื่อให้สื่อมวลชนขยายผลสู่ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ดูแลสุขภาพของตน และดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย
หลังจากการนำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาดูงาน พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุในเขต มีแนวโม้มที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันในปี 2560 เขตมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 825,230 คน จากประชากรทั้งหมดภายในเขตกว่า 5ล้านคน โดยอันดับ 1 เป็นจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.49 รองลงมาเป็น สมุทรสงคาม ร้อยละ 22.9 ราชบุรี ร้อยละ 19.72 และ เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ตามลำดับ ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถดูแลสุขาพตนเองได้ ร้อยละ 94 แต่หากขาดความต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอ ก็จะส่งผลให้มีสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค นำไปสู่สภาวะการติดบ้าน ติดเตียง เป็นภาระของลูกหลานที่จะต้องดูแล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนกระตุ้นให้เกิดกระแสและการดำเนินงานในพื้นที่ของตนโดยตรง
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ยังกล่าวต่อไปว่า การจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพ ไม่ได้เริ่มจากช่วงอายุ 50 ปี แต่ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กหากพ่อแม่ดูสุขภาพของลูกตั้งแต่ในครรภ์ พอเริ่มโตก็ส่งเสริมพฤติกรรมให้ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไปพร้อมกับกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้าสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อเนื่องไปจนถึงวัยทำงาน รับรู้จนเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีความสุข ดูแลตนเองได้ และเป็นหลักชัยของสังคม
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )