ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม 5ส คืนชีวิตให้โรงอาหารของพ่อ ที่อาคารเฉลิมราชวันที่ 17 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 รวม 97 คน ร่วมทำกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” คืนชีพพลิกโฉม อาคารเฉลิมราชหรือโรงอาหารที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชทานแบบแปลนพร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ด้วยจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อสร้างให้เป็นโรงอาหารใหักับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ เมืีอปี 2511 และในปีต่อมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด โดยในขณะนั้นเป็นศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฯจะจัดพิธีแสดงความอาลัยและงานทำบุญวันเกิดศูนย์ฯ ครบรอบ 47 ปี และพร้อมกันนั้นได้จัดกิจรรมรณรงค์ ให้ผู้ปฎิบัติทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของตน และสำรวจลูกน้ำยุ่งลายบริเวณโดยรอบศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อป้องการเกิดโรคระบาด อาทิ โรคไข้เลือดออก ซิกก้า
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )