ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่รับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (หน่วยบริการบางแพ) จังหวัดราชบุรีวันที่ 20 ก.ย. 59 ถึง 0 3
กรมอนามัยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่รับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (หน่วยบริการบางแพ) จังหวัดราชบุรี โดยมี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  (นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย) ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย(นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล:ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี)
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายประยงค์ จันทเต็ง :นายอำเภอบางแพ) เป็นประธาน   ทั้งนี้ การพัฒนาน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ยังช่วยให้เกิดการประสาน ความร่วมมือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพน้ำในพื้นที่ ระหว่างการประปาภูมิภาคเขต3 ศูนย์อนามัยที่ 5ราชบุรี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต ในงาน มีผู้เข้าร่วมในพิธีจาก การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง23สาขา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งให้ความสนใจต่อกิจกรรม นิทรรศการ และ ร่วมเป็นสักขีพยานว่า คุณภาพน้ำในพื้นที่ของการประปาภูมิภาค สาขาราชบุรี ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการจองประชาชนครบทุกด้าน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )