น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
14 พ.ย. 61
การขับเคลื่อนโครงการ LTC และโปรแกรม LTC สู่ความสำเร็จ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
27 ต.ค. 61
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper)
27 ต.ค. 61
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสาร Health)
26 ต.ค. 61
test
26 ต.ค. 61
Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early Breast cancer detection
26 ต.ค. 61
ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper)
26 ต.ค. 61
ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสารวิชาการสาธารณสุข)
10 ต.ค. 61
จับประเด็นนำมาคิดหลังอ่าน The Great Cholesterol Lie
10 ต.ค. 61
The Great Cholesterol Lie อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้เรารู้ว่า ธุรกิจยา เขา Boombard เราให้เรากลัว Cholesterol ซึ่งที่จริงเป็นอย่างไร หาอ่านได้
1 ต.ค. 61
ทบทวนวรรณกรรมการตายของทารก (Neonatal Mortality Rate หรือ NMR)
1 ต.ค. 61
แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ขาวคาดแดง
1 ต.ค. 61
PMQA หมวด 4 นำเสนอ site visit
1 ต.ค. 61
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับพื้นที่
1 ต.ค. 61
แผนปฏิรูปสาธารสุข คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ 2561
1 ต.ค. 61
ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 จาก Burden of Diseases Thialand
1 ต.ค. 61
MICS 5 - 2016 เป็นการสำรวจของสำนักสถิติร่วมกับหลายหน่วยงานรวมถึง Unicef ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..