ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดกำแพงแลง ประสาทศิลปะเขมร ในจังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างในสมัยพระชัยวรมันที่ 7วันที่ 22 มี.ค. 58 ถึง 22 มี.ค. 58
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยปราสาท 5 องค์ โดยปรางค์ประธานอยู่ที่ตรงกลาง องค์ที่ 2 อยู่ทางทิศใต้ องค์ที่ 3 อยู่ทางทิศเหนือ ส่วนองค์ที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นประตูทางเข้าของโคปุระทางทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตก ยอดได้พังลงไปแล้ว เป็นโคปุระทางทิศตะวันออก รอบปราสาททั้ง 5 ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ที่ทำด้วยศิลาแลง
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )