ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ประสาทหินพิมาย วันที่ 26 พ.ย. 57 ถึง 26 พ.ย. 57
ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สร้างในสมัยพระสุริยวงมันที่ 1 ในพุทธศวรรตที่ 16 ในฐานะเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ เป็นศิลปแบบปาปวน ต่อมาสมัยพระชัยวรมันที่ 7 ได้ดัดแปลงมาเป็นพุทธสถานแทน 
ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532    (ที่มาของภาพ - )
แผนผังแสดงจุดที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งภาพทั้งหมดก็จะถ่ายไล่จากด้านหน้า หมายเลข 1 คือพลับพลา จนไปถึงด้านหลังตามลำดับ โดยด้านหน้าสุดจะมีพลับพลา คาดว่าเป็นที่เปลี่ยนเครื่องทรง ต่อจากนั้นจะเป็นสะพานนาคราช เชือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์และสวรรค์ จากนั้นจะถึงประตู้ชั้นนอก แล้วเข้าไปถึงชั้นใน    (ที่มาของภาพ - )
แบบแผนของปราสาทของเขมรจะเหมือนกัน คือมีซุ่มประตู (โคปุระ) และกำแพง 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกกำแพงแก้ว ชั้นที่ 2 เรียกระเบียงคต รอบประสาท ภายในระเบียงคตจะมีประสาทประธานหลังหนึ่ง และอาจจะมีปราสาทบริวารก็ได้  ส่วนใหญ่ปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ยกเว้นปราสาทหินพิมายที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศที่จะหันไปทางนครหลวงของเขมร   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยาน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
รูปพระชัยวรมันที่ 7 แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าเป็นท้าวพรหมทัต ตามนิยายที่เล่าสืบกันมาเกี่ยวกับท้าวพรหมทัต ที่ครองเมืองพิมาย   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site Sony)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site ขอขอบคุณเจ้าของภาพ )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
รูปพระชัยวรมันที่ 7 ครองราชย์ระหว้างปี พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1762 ซึ่งพบในปราสาทหินพิมาย ขณะนี้เก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์พิมาย ส่วนองค์ที่อยู่ในปราสาทพรหมทัต นั้นเป็นรูปจำลอง   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
พระนาคปรก พบที่ปราสาทหินพิมาย เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
พระนาคปรก พบที่ปราสาทหินพิมาย เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
พระนาคปรก พบที่ปราสาทหินพิมาย เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
รูปปั้นพระนารายณ์   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )