ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดยท่าน วชิรเมธี ที่เชียงรายวันที่ 28 ต.ค. 57 ถึง 28 ต.ค. 57
เป็นรมณียสถานแห่งการเจริญสติ ตามแนวทางอานาปานสติภาวนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อตั้งโดยท่าน ว.วชิรเมธี เมื่อวันที่ 29 ม.ค.52 มีเนื้อที่ 160 ไร่ (การบรรยายธรรมะต่างๆ คัดลอกจากบทความของ ป.ปยุตโต)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 217 ม.25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย   (ที่มาของภาพ - )
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการชับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงลึกและเชิงรุกแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   (ที่มาของภาพ - )
ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน เป็นที่ตั้งสำนักงานที่สำคัญ 3 สำนักคือ
1.สถาบันวิมุตตยาลัย
2.มูลนิธิวิมุตตยาลัย
3.มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
หลักสูตรการเจริญสติแก่ประชาชนทั่วไปและแก่ชาวต่างประเทศ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
1.หลักสูตร 1 วัน 1 คืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง
2.หลักสูตร 2 วัน สำหรับนักธุรกิจ ข้าราชการ
3.หลักสูตร 4 วัน สำหรับประชาชนทั่วไป
4.หลักสูตร 7 วัน สำหรับชาวต่างประเทศ
5.หลักสูตร 9 วัน สำหรับภิกษุ สามเณร      (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
คำว่าเชิญตะวัน หมายถึง เชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวันอุทัยขึ้นมาความมืดก็อันตรธานไปฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู้ใด ความหลงก็ปลาสนาการไปฉันนั้น ไร่เชิญตะวันจึงเป็นดั้งรมยณีสถานในการฝึกตนเพื่อก้าวพ้นจากความมืดมนอนธการของชีวิตและบรรลุสู่ภาวะ "โชติช่วงดังดวงตะวัน "   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เชิญตะวันสอดรุ้ง       รังสี
เชิญศาสตร์ศิลป์กวี   ก่ำฟ้า
เชิญธรรมชาติมณี     น้ำหนึ่ง
เชิญพุทธธรรมเจ้า    แจ่มห้วงจันทร์หอม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ปฏิจจสมุปบาท มีองค์หรือหัวข้อ 12 (การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยกัน, ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อม, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมีขึ้น — the Dependent Origination; conditioned arising)   (ที่มาของภาพ - )
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขาร จึงมี
(Dependent on lgnorance arise Kamma-Formations)   (ที่มาของภาพ - )
 สงฺขาราปจฺจยา วิญฺญาณํ เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณ จึ(Dependent on Kamma-Formations arise Consciousness)   (ที่มาของภาพ - )
 วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป จึงมี
           (Dependent on Consciousness arise Mind and Matter)
  (ที่มาของภาพ - )
นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี
 (Dependent on Mind and Matter arise the Six Sense-Bases.)
  (ที่มาของภาพ - )
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะ จึงมี
           (Dependent on the Six Sense-Bases arises    (ที่มาของภาพ - )
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา จึงมี
           (Dependent on Contact arise Feeling  Contact)   (ที่มาของภาพ - )
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา จึงมี
           (Dependent on Feeling arise Craving.)   (ที่มาของภาพ - )
ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทาน จึงมี
           (Dependent on Craving arises Clinging.)   (ที่มาของภาพ - )
อุปาทานปจฺจยา ภโว เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพ จึงมี
           (Dependent on Clinging arises Becoming.)   (ที่มาของภาพ - )
ภวปจฺจยา ชาติ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติ จึงมี
           (Dependent on Becoming arises Birth.)   (ที่มาของภาพ - )
ชาติปจฺจยา ชรามรณํ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ จึงมี
           (Dependent on Birth arise Decay and Death.)
  (ที่มาของภาพ - )
       โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
       ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม
           (There also arise sorrow, lamentation, pain, grief and despair.)
       เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
       ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้
           (Thus arises this whole mass of suffering.)   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ขันธ์ 5 ได้แก่  
1. รูปขันธ์ (กองรูป, ส่วนที่เป็นรูป, ร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติต่างๆ ของส่วนที่เป็นร่างกาย, ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด, สิ่งที่เป็นร่างพร้อมทั้งคุณและอาการ — corporeality)
2. เวทนาขันธ์ (กองเวทนา, ส่วนที่เป็นการเสวยอารมณ์, ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ — feeling; sensation)
3. สัญญาขันธ์ (กองสัญญา, ส่วนที่เป็นความกำหนดหมาย, ความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ 6 เช่นว่า ขาว เขียว ดำ แดง เป็นต้น — perception)
4. สังขารขันธ์ (กองสังขาร, ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง, สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆ, คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต — mental formations; volitional activities)
5. วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ, ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์, ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การได้ยิน เป็นต้น ได้แก่ วิญญาณ 6 — consciousness)   (ที่มาของภาพ - )
อังคาร กัลยาณพงศ์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
มรรค 8 
1.สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ ได้แก่ ความรู้อริยสัจจ์ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ์ หรือ รู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท — Right View; Right Understanding)
2. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ ได้แก่ เนกขัมมสังกัป อพยาบาทสังกัป อวิหิงสาสังกัป — Right Thought) ดู [69] กุศลวิตก 3
3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ ได้แก่ วจีสุจริต Right Speech)
4. สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ ได้แก่ กายสุจริต 3 — Right Action)
5. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ — Right Livelihood)
6. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ ได้แก่ ปธาน หรือ สัมมัปปธาน 4 — Right Effort)
7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 — Right Mindfulness)
8. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ ได้แก่ ฌาน 4 — Right Concentration)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พระอวโรกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม เป็นปรางหนึ่งของพระอวโลกิเตศวร   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
มหาวิชชาพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก ที่ก่อตั้งมาเพื่อประยุกต์ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์เข้ากับการพัฒนาสังคมไทย และแก้ไขวิกฤตการของมวลมนุษยชาติ โดยบูรณาการธรรมเข้ากับศาสตร์ร่วมสมัยและอบรมเชิงปฏิบัติการผสมผสานกับการเข้าร่วม Course ภาวนาให้กับผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศในสาขา ดังต่อไปนี้
1.พุทธศาสนากับการศึกษา 2.พุทธศาสนากับพุทธเศรษฐศาสตร์ 3.พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 4.พุทธศาสนากับสันติภาพ 5.พุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวม   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)