ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่ทองในปี 1900 ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ ในคราวที่รบชนะพระมหาอุปราช จึงขนานนามเจดีย์ว่า เจดีย์ชัยมงคล ต่อมาชื่อวัดก็เปลี่ยนมาเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล (ชื่อเดิมของวัดนี้คือ วัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าพญาไท
วัดนี้พระเจ้าอู่ทองสร้างเมื่อปี พ.ศ.1900  สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตน์มหาเถระในลังกาทวีป เรียกนามนิกายนี้ว่า “คณะป่าแก้ว “ จึงได้นามว่า “วัดป่าแก้ว “   (ที่มาของภาพ - )
ต่อมาคนทั้งหลายพากันเลื่อมใสบวชเรียน พระสงฆ์นิกายก็เจริญแพร่หลาย พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระคือสังฆราชฝ่ายซ้าย  และวัดนี้เป็นที่สถิตของพระสังฆราชจึงได้ชื่อว่า “วัดเจ้าพญาไท “   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างขึ้นในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐานพระพุทธรูป ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2508     (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
 สำหรับอุโบสถของวัดนี้พระเทียรราชาเคยไปเสี่ยงเทียนอธิฐานแช่งบารมีกับขุนวงศาธิราชก่อนที่จะได้ราชสมบัติ    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ในแผ่นดินพระนเรศวรมหาราช พระมหาอุปราชแห่งพม่าได้ยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยธยาเมื่อปี พ.ศ.2135  หมายจะปราบปรามเมืองไทยไว้ในอำนาจ สมเด็จพระนเรศวรทรงยกกองทัพออกไปต่อสู้ข้าศึก จนได้ชนช้างกับพระมหาอุปราช ที่ตำบลหนองสาหร่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะทรงฟันพระมหาราชสิ้นพระชนม์บนคอช้าง   (ที่มาของภาพ - )
แต่ครั้งนั้นไม่สามารถตีกองทัพข้าศึกให้แตกยับเยินไปได้  เนื่องจากกองทัพต่างๆติดตามไปไม่ทันพระองค์ ครั้นเมื่อเสร็จการสงครามแล้ว สมเด็จพระนเรศวรตึงทรงพิโรธแม่ทัพนายกองเหล่านั้น จะให้ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามไม่ทันเสียให้หมด   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สมเด็จพระวันรัตนวัดป่าแก้วทรงถวายพระพร  ขอพระราชทานไว้ แล้วทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้สร้างเจดีย์ใหญ่ที่วัดแห่งนี้ เจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นที่วัดนีขนานนามว่า พระเจดีย์ชัยมงคล ต่อมาจึงเรียกวัดนี้ว่า “ วัดใหญ่ชัยมงคล “    (ที่มาของภาพ - )
เจดีย์สูงถึง 62.10 เมตร ทำให้มีน้ำหนักมากถึง 28,154 ตัน เป็นเหตุให้แรงอัดบนดินมหาศาล น้ำใต้ดินในบริเวณนี้จึงค่อยๆถูกดันออกไป จนเกิดโพรงโหว่ใต้ดิน นานวันเข้าพื้นดินจึงทรุดลง ส่งผลให้เจดีย์เอียงอย่างที่เห็น   (ที่มาของภาพ - )
ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เสนอว่าเจดีย์แบบนี้ อาจจะได้รับวิธีการสร้างมาจากเปอร์เซีย ซึ่งคงแพร่เข้ามาในสมัยพระนารายณ์มหาราช ดร.พิริยะ จึงคาดว่าเจดีย์องต์นี้ อาจะสร้างขึ้นในรัชสมัยพระนารายณ์ แตกต่างจากข้อสันนิษฐานเดิม ที่เชื่อกันโดยคนทั้่วไปว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสูง 15 เมตร ภายในองค์เจดีย์ก่อกลวงเป็นห้องคล้ายโดมขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปภายในได้ คาดว่าเดิมคงใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหรือพระเจดีย์องค์เล็กๆ หรือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม นักวิชาการบางท่านจึงเรีนกเจดย์แบบนี้ว่า สถูป  เจดีย์แบบนี้ยังพบได้อีกหลายแห่งในอยุธยา ถือเป็นเจดียอีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา   (ที่มาของภาพ - )