ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 8 ส.ค. 57 ถึง 8 ส.ค. 57
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ อยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น
แผนผังแสดง วัดพระศรีสรรเพชญ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่มีพระสงฆ์จำพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย,วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือ "สร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวัง"   (ที่มาของภาพ - )
พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างเจดีย์ 2 องค์
พ.ศ. 2042 พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้น
พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อพระพุทธรูป ยืนสูง 8 วา (ประมาณ 16 เมตร) หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ
ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ตั้งอยู่ใกล้ๆ กำแพงทางด้านติดกับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์
  (ที่มาของภาพ - )
ภาพถ่ายโดยรัชกาลที่ 5   (ที่มาของภาพ - ศักดา ศิริพันธ์)
วัดพระศรีสรรเพชญ์มองจากด้านนอกบริเวณวิหารมงคลบพิตร   (ที่มาของภาพ - )
ลักษณะเด่นของวัดนี้คือมีเจดีย์ขนาดใหญ่ 3 องค์เรียงในแถวเดียวกัน เจดีย์ 2 องค์แรก คาดว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าเพื่อสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิพระบรมไตรโลกนาถ ในปี 2035  (พระราชบิดา) และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเชษฐา) ส่วนองค์ที่ 3 สมเด็จพระบรมราชา หน่อพุทธางกูร โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอีฐิ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2    (ที่มาของภาพ - )
ราวรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบพระพุทธรูป เครื่องทอง มากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )