HPH Standard
Topic : Workshop พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมพัฒนา HPH
 1. วันที่ 28 พ.ย.59
  1. กิจกรรม 4D Appreciation Inquiry (Discovery ,Dream,Design,Drive)
 2. วันที่ 29 พ.ย.59
  1. ทิศทางการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ ผอ.สำนักส่งเสริม
  2. งานได้ผล คนเป็นสุข  พญ.นันทา อ่วมกุล
  3. พัฒนาคุณภาพ รพ.สไตล์โคชเสริมพลัง นพ.สุรชัย
 3. วันที่ 30 พ.ย.59
  1. HPH & Env Update
   1. อนามัยวัยรุ่น
   2. สิ่งแวดล้อม
   3. โภชนาการ
   4. คลินิกเลิกบุหรี่
  2. แบบประเมินตนเองด้านการเป็นผู้จัดการ
   1. บทบาทเป็นครูพี่เลี่ยง (Mentor) ทักษะ เข้าใจตนเองและผู้อื่น การสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาบุคลากร
   2. บทบาทของผู้เอื้อำนวย (Tha Facilitator) เพื่อ สร้างทีมงาน ใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง
   3. บทบาทผู้ควบคุมกำกับ (Monitor) จัดการสารสนเทศด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ จัดการด้านสารสนเทศที่มีปริมาณมากเกิน จัดการกระบวนการหลัก
   4. การเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) จัดการโครงการ ออกแบบงาน การจัดการงานที่มีความหลากหลาย
   5. การเป็นผู้อำนวยการ (Director) พัฒนาและสื่อสารวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ ออกแบบและจัดระเบียบ
   6. ผู้ผลิต (Producer) ทำงานอย่างมีผลิตภาพ เสริมสร้าง สนับสนุนสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเวลาและความเครียด
   7. เป็นผู้ริเริ่ม (The innovator) อยู่กับการเปลี่ยนแปลง คิดสร้างสรรค์ การจัดการเปลี่ยนแปลง
   8. บทบาทเป็นคนกลาง (Broker) เพื่อ สร้างและรักษาฐานอำนาจ เจรจาข้อตกลงและสร้างพันธะสัญญา นำเสนอความคิดเห็น

วัยรุ่น

Topic ประเด็นสำคัญ เป้าประสงค์ กระบวนการสู่เป้าประสงค์
วัยรุ่น ขาดทักษะชีวิตที่จะเผชิญกับสังคมและเทคโนโลย ที่เปลี่ยนแปลง และขาดการปกป้องจากสังคม/กฎหมาย
 • Empower วัยรุ่น
 • Protection ด้วยบริการที่ได้มาตรฐาน
 • ได้รับการปกป้องตามที่กฎหมายบัญญัติ
 • มาตรฐานบริการ (YFHS) และการดำเนินการตามมาตรฐาน
 • กฎหมายปกป้องวัยรุ่น และประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย

Green & Clean Hospital

Topic ประเด็นสำคัญ เป้าประสงค์ กระบวนการสู่เป้าประสงค์
โดยรวม Climate Change
 • ลด Green House Gas (GHG)
 • การดำเนินการตาม มาตรฐานทั้ง Safety , Healthy,Safe Env
 • กำหนดกิจกรรมสำคัญคือ GREEN
 • สร้างมาตรฐานของแต่ละกิจกรรม โดยครอบคลุมทั้ง Safety ,Healthy ,Environment (ลด GHG)
 • การวัด Carbon foot print.
 • การ Empower เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน
Garbage ขยะล้นเมือง การปนเปื้อน สวล ทั้ง solid ,liquid waste ,infected waste
 • ลด Waste Production
 • เปลี่ยน Waste เป็น Value
 • ลดการปนเปื้อน/ติดเชื้อ
 • 3 R (Reduce , Reuse Re cycle) ->ธนาคารขยะ
 • มาตรฐาน / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / Intervention
 • การ Empower เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน
Rest Room ห้องน้ำ Healthy เพียงพอ ปลอดภัย
 • HAS
 • มาตรฐาน HAS
 • การนำปัสสาวะ/อุจจาระกลับมาใช้ประโยชน์
 • การ Empower เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน

Energy การใช้พลังงาน หรือการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้เกิด GHG
 • ลดการใช้พลังงาน/ไฟฟ้า
 • มาตรการประหยัดพลังงาน
Environment พื้นที่สีเขียว/ต้นไม้ นอกจากสวยงามแล้ว ยังเป็นตัวดูดซับ CO2 (Carbon Sink)
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
Nutrition การบริโภคที่ลดการใช้พลังงาน เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัย
 • บริโภคอาหารที่ลดการใช้พลังงาน
 • Nutrition ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Safety , Healthy)
 • เพิ่มการบริโภคพืชผัก ลดการบริโภคเนื้อสัตว์จากฟาร์ม
 • ปลูกผักสวนครัว อาหารท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่ง
 • การ Empower เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน

รพ.โภชนบำบัด

Topic ประเด็นสำคัญ เป้าประสงค์ กระบวนการสู่เป้าประสงค์
รพ.โภชนบำบัด อาหารส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย
 • อาหารเพื่อสุขภาพและป้องกัน/รักษา NCD,CKD
 • อาหารเพื่อความปลอดภัย
 • อาหารลดการใช้พลังงานหรือลดการปล่อย CO2
 • มาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ และการดำเนินการตามมาตรฐาน
 • มาตรฐานอาหารปลอดภัย และการดำเนินการตามมาตรฐาน
 • การ Empower เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน

What next

Purpose    
เครือข่ายเห็นคุณค่าของการนำ HPH ไปใช้
 1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เครือข่าย
 2. มีข้อมูลที่ดีไปสนับสนุน
 3. การขับเคลื่อนนโยบายให้ รพ.ต่างๆรำไปใช้
 1. จำนวน รพ.ที่นำเกณฑ์เราไปใช้
 2. อย่างน้อยร้อยละ 50 % ของ รพ.ที่นำเกณฑ์ไปใช้ผ่านการประเมิน
ทีมเยี่ยมพัฒนาได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ
 1. การพัฒนาและสร้างทีมเยี่ยมประเมิน โดยแบ่งการ พัฒนาเป็นหลายระดับ
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 1. Improve health outcome.
การพัฒนาทีมเยี่ยมประเมินที่ยอดเยี่ยม
 1. ได้คู่มือที่มาตรฐาน
 2. สร้างเครือข่าย
 3. การพัฒนาทีมประเมิน
 4. สร้างนวัตกรรม
 1. ร้อยละความพึงพอใจของ รพ.ที่รับการประเมิน
มาตรฐานในการประเมิน
 1. ประสาน รพ.ที่พร้อม
 2. เป็นพี่เลี้ยงในการใช้มาตรฐาน
 3. ติดตามอย่างต่อเนื่อง
 
พัฒนาให้ รพ.ของกรมอนามัย เป็นต้นแบบและเป็น show room    
สร้างคุณค่าของ HPH
 1. ทีมเยี่ยมพัฒนาต้องเป็น Health Model และน่าเชือถือ และไว้วางใจ เพียบพร้อมด้วย 3 S (Strong Smart Smile)
 2. ศูนย์อนามัยต้องเป็นตัวอย่างของการผ่านการประเมิน และเป็น Show room.
 3. ต้องผลักดันให้เป็นนโยบาย ว้า รพ.ของ กสธ.เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
 4. การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
 1. ร้อยละความพึงพอใจ
 2. สร้่าง Node ของ รพ.คุณภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health