HPH Standard รพ.สวนผึ้ง
Topic :ความเป็นมาของ Health Promoting Hospital (HPH)
 • ในปี 1986 จาก Ottawa Charter ได้กำหนด ให้ re-orientation of health care settings เป็นหนึ่งใน 5 Action ที่สำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ  แนวคิดในการปรับระบบบริการของโรงพยาบาลที่เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ควบคู่กับการให้การรักษาพยาบาลเท่านั้น
 • WHO-Euro ริเริ่มแนวคิด และเปิดเวทีให้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง Health Promoting Hospital ในปี 1988
 • 1989  ดำเนินโครงการ Health Promoting Hospital  โดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลนำร่อง คือ Rudolfstiftung Hospital ซึ่งอยู่ที่กรุง Vienna ประเทศ Austria.
 • 1991  ได้มีการจัดตั้ง The International Network of Health Promoting Hospitals  โดย WHO เป็นผู้ริเริ่ม โดยมี LBISHM เป็น co-ordinating centre.  และ Budapest Declaration on Health Promoting Hospitals ได้ประกาศในปี 1991 โดยในคำประกาศนั้นกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้าง International HPH Network
 • ได้จัดทำ Health Promoting Hospital Pilot Project ในยุโรป  โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง จาก 11 ประเทศในยุโรป  โดยดำเนินกาตั้งแต่ปี 1993- 1997   (รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ)
 • ภายหลัง Pilot Project ในปี 1997 ได้ออก Vienna Recommendation on Health Promoting Hospital .
International HPH Network
   ตัวเลขในปี 2005 มีประเทศสมาชิกจาก 25 ประเทศ จาก 35 เครือข่าย โรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกจำนวน 708 โรงพยาบาล โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ อยู่ในทวีปยุโรป ใน Asia มี Taiwan ประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นสมาชิก โดยในปี 2008 ประเทศ Taiwan ได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 2nd National Conference on Health Promoting Hospital in Taiwan ในวันที่ 27 July 2008   กลับจากการประชุมในครั้งนั้น ทางกรมอนามัยได้ทำการศึกษาขั้นตอนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก และได้ส่งโรงพยาบาลของกรมอนามัยทั้ง 12 แห่งเข้าเป็นสมาชิกของ International HPH Network  ซึ่งกำลังรอการตอบรับจากที่ประชุมของ WHO Collaboration Center for HPH ที่กรุง Copenhagen ประเทศ Denmark ในเดือน พฤศจิกายน 2552  ทำให้ในเอเชียมี 2 ประเทศที่เป็น International HPH Network คือ ไต้หวัน และไทย  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 12 แห่งของกรมอนามัยได้สมัครเข้าเป็น International Network of HPH เมื่อ August 2009  เอกสารการตอบรับเป็น Member Click ที่นี้
       HPH network ปัจจุบันถูกพัฒนาจนเป็น internatinal association. และบริหารจัดการด้วย elected international governance board โดยประชุม general assembly meeting ปีละครั้ง   The secretariat  (เลขานุการ) อยู่ภายใต้ WHO Collaborating Centre for Evidence- Based Health Promotion in Copenhagen, Denmark.   แต่การประชุม International HPH conferences, และ international HPH Newsletter รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ scientific and technical functions  ได้รับการสนับสนุนจาก WHO Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Health Care Services, Vienna .
สรุป การประชุม Annual Internation Conference on HPH 
 1. 1993 ที่ Warsaw , Poland
 2. 1994 Padova, Italy
 3. 1995 Link?ping Sweden,
 4. 1996Londonderry UK,
 5. 1997 Vienna, ออก Vienna reccomendation
 6. 1998 Darmstadt Germany
 7. 1999 Swansea Wales
 8. 2000 Athens, Greece
 9. 2001 Copenhagen กำหนดให้มีคณะทำงานร่าง standard
 10. 2002 Bratislava ,Slovakia
 11. 2003 Florence ,Italy
 12. 2004 Moscow , Russia
 13. 2005 Dublin , Ireland
 14. 2006 Lithuania ,
 15. 2007 Vienna,Austria
 16. 2008 Berlin. Germany
 17. 2009 Crete island Greece 6-8 May 2009
 18. 2010 Manchester 14-16 April 2010
 19. 2011 Turku Finland
 20. 2012 Taipei Taiwan
 21. 2013 Gothenburg Sweden
 22. 2014 Barcelona Spain
 23. 2015 Oslo Norway
 24. 2016 Connecticus USA
 25. 2017 Veinna  Austria
 26. 2018 Bologna Italy
แนวคิดในการจัดทำ HPH Standard
 1. แนวคิดเกี่ยวกับ Health Promotion Strategy
 2. แนวคิดเกี่ยวกับ Setting Approach  (Hospital Setting สำคัญอย่างไรทำไมต้องเป็นHospital Setting)
 3. แนวคิดจาก 5 Ottwa Charter Action
แนวคิดเกี่ยวกับ Health Promotion Strategy
 1. Medical Approach มองสุขภาพเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคน จึงทำการประเมินความเสี่ยง หรือค้นหาโรคในแต่ละคน เมื่อพบความเสี่ยงหรือโรคก็ให้การรักษา หรือให้ภูมิคุ้มกัน
 2. Behavioral Approach  มองสุขภาพในมิติของพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการป่วย  เน้นมาตรการในการให้ Health Education and Communication เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
 3. Socio-environmental Approach มองในมิติของสังคม เช่น ความว่างงาน  ความยากจน  การศึกษาต่ำ รวมถึงมิติของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่งเสริมให้เกิดการป่วย
  สรุป Health Promotion นั้นครอบคลุมทั้ง 3 Approach ซึ่งรวมทั้งมิติบุคคล พฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับ Setting Approach  (Hospital Setting สำคัญอย่างไรทำไมต้องเป็นHospital Setting)
   Setting Approach มีแนวคิดจากมองเรื่องสุขภาพในด้านบวก (Positive) ไม่ใช่มองเรื่องการป่วย พิการหรือเสียชีวิต  และเชื่อว่าสุขภาพสร้างโดยบุคคล และอยู่กับบุคคลใน Setting ที่บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวัน  ในที่ที่เรียน หรือในที่ที่เล่น (Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play and love )   Hospital Setting เป็นที่สำคัญที่ต้องทำให้เป็น Health Promoting Hospital เนื่องจาก
 1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาล จะประมาณ 40-70 % ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ทั้งหมด บุคลกรที่ทำงานภายในโรงพยาบาล จะประมาณ 1-3 % ของประชาชนวัย ทำงานทั้งหมด
 2. บุคลากรของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซึ่งจะมีปัจจัยเสี่ยงทั้ง Physical , Chemical biological และ Psychological factors.
 3. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ป่วยกลับคืนมาจากอาการป่วย หรือทำ ให้คนสุขภาพดี แต่บุคลากรของโรงพยาบาลกลับไม่ได้พัฒนาสุขภาพตนเองเท่าที่ควร กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรดรงพยาบาลจะทำให้สุขภาพของบุคลากรดี ขึ้น ลดอัตราการลาป่วย และเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพของงานที่ทำ
 4. บุคลากรของโรงพยาบาลมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้ป่วย และญาติอย่างมาก คือเมื่อพูดแล้วผู้ป่วยและญาติจะฟังและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะเวลา ป่วย
 5. ปัจจุบันการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจสูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายของการรักษานอกจากเพื่อลดอัตราการตายแล้ว ยังหวังผลในด้านการเพิ่ม คุณภาพชีวิต การที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีชึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เอื้อต่อสุขภาพโดยเฉพาะภายหลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่งการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมจำเป็นต้องใช้ Health Promotion Programme
 6. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ผลิตขยะอันตราย เช่นขยะติดเชื้อ หรือสารเคมีต่างที่ใช้ใน โรงพยาบาล Health Promotion Program จะทำให้สามารถลดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 7. การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆหรือสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ ผลการรักษาดีขึ้น
จุดเน้นของ Health Promoting Hospital (HPH)
 1. การส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย (รวมถึงญาติด้วย)
 2. การส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรของโรงพยาบาล( Hospital Staff)
 3. การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็น Health Promoting Setting
 4. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่เป็น catchment area ของ ร.พ.
นิยามของ Health Promoting Hospital (HPH)
      Health promoting hospital does not only provide high quality comprehensive medical and nursing services, but also develops a corporate identity that embraces the aims of health promotion, develops a health promoting organizational structure and culture , including active, participatory roles for patients (1) and all members of staff (2) , develops itself into a health promoting physical environment( 3) , and actively cooperates with its community (4) ”
European HPH Standard       (รายละเอียดของมาตรฐาน  ภาษาอังกฤษ  ฉบับแปลเป็นไทย)
       ในการประชุม Annual International HPH Conference ครั้งที่ 9 ในปี 2001 ที่ Copenhagen มติที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ  HPH Standard  ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการแต่งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายชุดเพื่อทำการร่างมาตรฐาน  โดยนำหลักการจาก ottawa Charter , Budapest Declaration on HPH , Vienna Recommendation และการแลกเปลี่ยน และเสนอแนะจากโรงพยาบาลนำร่องที่ทำโครงการ HPH รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจุดเน้นของ HPH ต้องครอบคลุมใน 4 เรื่องหลักคือ การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย  บุคลากรโรงพยาบาล  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เือื้อต่อสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  โดยมาตรฐานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่
 1. Management Policy
 2. Patient Assessment
 3. Patient Information and Intervention.
 4. Promoting a Healthy Workplace.
 5. Continuity and Cooperation.
Link รายละเอียดที่น่าสนใจ
 1. Ottawa Charter (1986 )
 2. Budapest Declaration on HPH (1991)
 3. Vienna Recommendation on HPH (1997)
 4. Feasibility Effectiveness Quality and Sustainability of Health promoting Hospital Project (1997)
 5. European International Standard of HPH (After 2001)
 6. European International Standard of HPH (ฉบับแปลภาษาไทย)
 7. HPH Indicators
 8. HPH Self Assessment Tools (SAT)
 9. Implementing HPH
 10. 18 Core Strategies of HPH
 11. Health Promotion Glossary
 12. Globa HPH Strategy 2016-2018
 13. Health 2020 - WHO
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health