P4P - Pay For Performance
Topic : Flow Chart การประเมิน HPH
** หมายเหตุ คะแนนตามที่ระบุ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้หลังจากการทดลองประเมินในภาคสนามจริง ซึ่งจะทำให้ทราบตัวเลขที่แท้จริง
 1. ทีมนำ HPH ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมฉบับปรับปรุง 2555 (ต่อไปจะเรียกว่า HPH 2555) รวมทั้งศึกษาระบบการให้คะแนน (Scoring System)
 2. ประเมินตนเองตามมาตรฐาน และทำ Gap Analysis ระหว่าง มาตรฐาน HPH 2555 กับ การปฏิบัติจริง ส่วนต่างระหว่าง มาตรฐาน กับการปฏิบัติจริง คือโอกาสพัฒนา (Opportunity to Improvement หรือ OFI)
 3. กำหนด แผนงาน/โครงการ/มาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน(ส่วนนี้เรียกว่า Approach) และ Approach ต้อง
  • สามารถปิด Gap ที่ได้จากวิเคราะห์ตามข้อ 2
  • ทิศทางของการพัฒนาต้องไปในทิศทางของการบรรลุเข็มมุ่ง/เป้าประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ขององค์กร (Alingment)
  • ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา HPH ให้ใช้ Infra Structure ของระบบคุณภาพหลัก (Core Quality System) ไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่ขึ้นมาโดยไม่จำเป็น
 4. Implement แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ให้มีการปฏิบัติจริงครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมขน โดยบูรณาการการดำเนินการให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับงานประจำของโรงพยาบาลหรือของชุมชน (ส่วนนี้เรียกว่าการ Deloy)
 5. ติดตามกำกับ ประเมินผล ใช้้ข้อมูลข่าวสารและกระบวนเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base) โดยการติดตามกำกับ ประเมินผล การเรียนรู้ (Learning) และบูรณาการ (Integration) ต้องครอบคลุมในประเด็นของ
  • ติดตามกำกับว่าได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีการเกิดนวัตกรรมหรือไม่
  • ติดตามกำกับและประิเมินผล เครื่องชี้วัดทั้ง Process indicators และ Outcome indicators ที่เกี่ยวข้องกัย HPH
  • ติดตามกำกับและประเมินผล การบรรลุเครื่องชี้วัดระดับองค์กร (Organization wided goal) ส่วนนี้คือส่วนที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสต์ขององค์กรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
 6. จากขั้นต้อน A-->D-->L-->I จะเกิดผลลัพธ์จากดำเนินการ (Result) ซึ่งจะส่งผลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และ Health gain ของบุคลากร ผู้รับบริการครอบครัวและาติ รวมถึงสุขภาพของชุมชน
 7. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) โดยส่ง Hospital Profiles และแบบประเมินตนเองให้กับประธาน Internal Audit ของ ร.พ.เพื่อทำการประเมิน สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน HPH 2555 และให้คะแนนตามระบบการให้คะแนนของ HPH 2555
 8. ทีม auditor ของโรงพยาบาล ประเมินและให้่คะแนน ถ้าคะแนนตั้งแต่ 350 ขึ้นไป ให้เสนอทีมประเมินระดับจังหวัดไปทำการประเมิน
 9. ทีมประเมินระดับจังหวัด ส่งทีมลงไปทำการประเมิน โดย
  • ถ้าคะแนนต่ำกว่า 500 จังหวัดสามารถรับรองได้ โดยทำเรื่องเสนอศูนย์อนามัย เพื่อเสนอกรมอนามัยรับทราบและรับรองผลการประเมิน
  • ถ้าคะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทำเรื่องเสนอศูนย์ เพื่อประสานทีมประเมินระดับเขต เพื่อทำการประเมิน
 10. ทีมประเมินระดับเขตทำการประเมิน โดย
  • ถ้าคะแนนตั้งแต่ 650 ขึ้นไป ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย เพื่อพิจารณาและเห็นชอบการรับรองว่าอยู่ในระดับ HPH Award
  • ถ้าคะแนนต่ำกว่า 500-649 ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย เพื่อพิจารณาและเห็นชอบการรับรองว่าอยู่ในระดับ HPH Gold standard
  • ถ้าคะแนนตั้งแต่ 350-499 ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย เพื่อทราบและรับรองว่าอยู่ในระดับ HPH Class
  ถ้าคะแนนน้อยกว่า 350 ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย  เพื่อทราบและรับรองว่าอยู่ในระดับพัฒนาสู่กระบวนการ HPH

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health