สถานการณ์น้ำท่วมเขต 4,5 ปี 2555
   

  หน้าหลัก
  สถานการณ์น้ำท่วม
  แผนรองรับอุทกภัย
  ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
  มาตรฐานศูนย์พักพิงฯ
  ภารกิจศูนย์อนามัยที่ 4
  กิจกรรมสนับสนุน
  วัสดุที่ให้การสนับสนุน
  การฟื้นฟูหลังน้ำลด
  สื่อที่เกี่ยวกับน้ำท่วม
  เอกสารทางวิชาการ
  Web Site น้ำท่วมปี 2554
 
Counter
 
Begin 8 October 2012
   


System governance
Topic : มาตรฐานของศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ทำการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในศุนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดเป็นหัวข้อที่จะปรับปรุง
 2. เฝ้าระวังด้านอาหารและน้ำ โดยการสุ่มตรวจ Residual Chorine ในน้ำดื่ม น้ำใช้ ตรวจ Bacteria ในอาหารและน้ำ หรือในมือผู้สัมผัสอาหาร ผลการตรวจจะนำมากำหนดเป็นหัวข้อปรับปรุง
 3. นำหัวข้อที่จะปรับปรุงมากำหนดเป็นกิจกรรมปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละศูนย์พักพิง และติดตามประเมินผล

ที่มาของแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานศูนย์พักพิง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ร่วมกับประสบการณ์ตรงในการลงไปดูศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบรี สมุทรสาคร นครปฐม จากนั้นได้กลับมาแลกเปลี่ยนเพื่อจะจัดทำแบบประเมินตนเองที่ง่ายในการประเมินว่า ในศูนย์พักพิงควรมีองค์ประกอบใดบ้าง จากนั้นจัดทำด้วยโปรแกรม Excel เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของผู้พักพิงในศูนย์พักพิงฯ จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองตามหัวข้อที่กำหนด โดยหัวข้อของแบบประเมินตนเองประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
 1. องค์ประกอบด้านทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนย์พักพิงฯ เพราะศูนย์พักพิงที่มีระบบจัดการที่ดี จะสนับสนุนให้องค์ประกอบอื่นๆมีประสิทธิภาพ
 2. องค์ประกอบด้านการดูแลกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ที่มีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ เนื่องจากกลุ่มนี้ต้องกินยาต่อเนื่อง ร่วมกับต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับผลแทรกซ้อนจากโรค นอกจากนั้นยังพิจารณาในเรื่องของโภชนาการและสุขภาพจิต
 3. องค์ประกอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย
  1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนผู้พักพิง จำนวนส้วม ที่อาบน้ำ ถังขยะ ขนาดของห้องที่แออัดที่สุด เพื่อนำมาคำนวณหาว่า จำนวนส้วม ที่อาบน้ำ ถังขยะ และขนาดของห้องนั้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยใส่สูตรเพื่อคำนวณค่ามาตรฐานไว้ดังนี้
   1. ส้วม ค่ามาตรฐาน 20-50 คนต่อ ห้องส้วม 1 ห้อง
   2. ที่อาบน้ำ ค่ามาตรฐาน 50 คนรือห้งอน้ำ 1 ห้อง
   3. ถังขยะค่ามาตรฐาน 40 คนต่อถังขยะ (ที่เทียบเท่าขนาด 100 ลิตร) 1 ใบ
   4. ความแออัดของห้องพัก ค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 ตารางเมตร ต่อ คน
  2. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ บริเวณที่พัก ห้องส้วม ห้องอาบน้ำ มูลฝอยและขยะ น้ำดื่ม น้ำใช้ และพาหะนำโรค โดยพิจารณาทางด้านปริมาณ และคุณภาพ
  3. สุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ ความสะอาดของอาหาร / มือของผุ้สัมผัสอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่เก็บอาหาร สุขลักษณะของการเก็บอาหาร ผู้ปรุงอาหาร การล้างภาชนะ
เป็นการยากที่จะกำหนดรายละเอียดในแบบประเมินตนเอง เนื่องจากแต่ละศูนย์พักพิงมีบริบทและความพร้อมที่ต่างกัน ผู้ประเมินตนเองจึงต้องใช้ดุลพินิจในการประเมินตนเอง ว่าน่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ในความเป็นจริงผู้จัดทำมาตรฐานมีเจตนาให้ผู้ประเมินตนเองได้ทราบหัวข้อที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรประเมิน และถ้าคิดหัวข้อดังกล่าวยังทำได้ไม่ดีนักหรือยังไม่ได้ทำ ก็พยายามปรับให้ดีขึ้น หรือจัดให้กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้พักพิงได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพมากขึ้น ผู้สนใจสามารถ Download ทั้ง Manual และ Excel ได้

Download