สถานการณ์น้ำท่วมเขต 4,5 ปี 2555
    

  หน้าหลัก
  สถานการณ์น้ำท่วม
  แผนรองรับอุทกภัย
  ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
  มาตรฐานศูนย์พักพิงฯ
  ภารกิจศูนย์อนามัยที่ 4
  กิจกรรมสนับสนุน
  วัสดุที่ให้การสนับสนุน
  การฟื้นฟูหลังน้ำลด
  สื่อที่เกี่ยวกับน้ำท่วม
  เอกสารทางวิชาการ
  Web Site น้ำท่วมปี 2554
 
Counter
 
Begin 8 October 2012
   


System governance
ที่
แผนรองรับสาธารณภัย
วันประกาศ แผน
วันสิ้นสุด แผน
รายการสนับสนุน
.
จังหวัด
รายการ
หน่วย
มูลค่า
1
ประกาศแผนฉุกเฉินรองรับพายุโซนร้อนแกมี 8 ต.ค. 55 11 ต.ค. 55
4
22
9,451
NA
Link
เมื่อประกาศแผนรองรับสาธารณภัยแล้ว
  1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุกคน พร้อมในที่ตั้งของศูนย์อนามัย จะออกปฏิบัติภารกิจภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับแผนรองรับสาธารณภัย ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเ่ท่านั้น
  2. ทีมต่างๆ พร้อมที่จะออกปฏิบัติงานตามแผนรองรับสาธารณภัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและไม่จำเป็นที่จะต้องระดมเจ้าหน้าที่จำนวนมากแล้ว จะประกาศยกเลิกแผน โดยทุกทีมจะถอนกำลังออกเพื่อทำงานปกติ ยกเว้นทีมที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ทีม
  1. ทีมอำนวยการ
  2. ทีมข้อมูลข่าวสารและติดตามสถานการณ์
  3. ทีมปฏิบัติการ ประกอบด้วย 8 ทีม (ตั้งเผื่อไว้กรณีที่มีสาธารณภัยในวงกว้าง ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดในเขต จะมอบแต่ละทีมรับผิดชอบแต่ละจังหวัด)
  4. ทีมสนับสนุน รับผิดชอบทั้งในเรื่อง การจัดวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัด การทำเรื่องเบิกงบประมาณ อาหารและน้ำ เพื่อสนับสนุนทีมปฏิบัติการ)
รวม Link ที่น่าสนใจ