ขยะติดเชื่อ โรงพยาบาลภาคกลาง
Topic : ปริมาณขยะติดเชื้อ/เตียง ของจังหวัดนครราชสีมา กลับหน้าเดิม
ที่ โรงพยาบาล เตียง * น้ำหนักรวม (กก/วัน) น้ำหนักรวม (ตัน/ปี) น้ำหนักเฉลี่ย/ เตียง/วัน
โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา 1,680 1,500 548 0.89
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 32 25 9 0.79
โรงพยาบาลหนองบุญมาก 63 20 7 0.32
โรงพยาบาลพิมาย 95 109 40 1.15
โรงพยาบาลโนนแดง 32 22 8 0.70
โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 32 150 55 4.76
โรงพยาบาลจักราช 63 340 124 5.40
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง 32 15 5 0.48
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 63 68 25 1.08
10  โรงพยาบาลโชคชัย 63 55 20 0.87
11  โรงพยาบาลด่านขุนทด 126 74 27 0.59
12  โรงพยาบาลบัวใหญ่ 126 100 37 0.79
13  โรงพยาบาลปากช่องนานา 207 120 44 0.58
14  โรงพยาบาลคง 63 37 14 0.59
15  โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 32 23 8 0.73
16  โรงพยาบาลโนนไทย 63 96 35 1.52
17  โรงพยาบาลโนนสูง 63 7 3 0.11
18  โรงพยาบาลประทาย 63 57 21 0.90
19  โรงพยาบาลปักธงชัย 95 60 22 0.63
20  โรงพยาบาลชุมพวง 63 66 24 1.05
21  โรงพยาบาลสูงเนิน 95 53 19 0.56
22  โรงพยาบาลสีคิ้ว 95 104 38 1.10
23  โรงพยาบาลขามทะเลสอ 32 35 13 1.11
24  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 32 14 5 0.44
25  โรงพยาบาลห้วยแถลง 63 26 10 0.42
26  รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 32 40 15 1.27
27  โรงพยาบาลครบุรี 63 52 19 0.83
28  โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 32 15 5 0.48
29  โรงพยาบาลเสิงสาง 32 6 2 0.17
30  รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 63 26 9 0.41
31  รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 315 6 2 0.02
32  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา 420 250 91 0.60
33  โรงพยาบาลกองบิน1 32 6 2 0.18
34  โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล 63 21 8 0.34
35  โรงพยาบาลป.แพทย์ 158 50 18 0.32
36  โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง 33 16 6 0.49
รวม 4,607  3,664 1,337 0.80
หมายเหตุ เตียง คือ จำนวนเตียงตามกรอบ * อัตราครองเตียง (ถ้าไม่มีข้อมูล อัตราครองเตียง จะใช้ค่า default อัตราครองเตียง = 100%)
คณะกรรมการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง ระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมมลพิษ
Copyright © 2014 Department of Health : Department of Pollution Control