ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
โบราณสถานจังหวัดลพบุรีวันที่ 15 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61
1.พระที่นั่งและตึกต่างๆในวังนารายณ์ ลพบุรี00.. 2.ตำหนักเย็นที่พระนารายณ์ทอดพระเนตรจันทรุปราคา 2228 . และสุริยุปราคา 2311 3.หอดูดาวซัลเปาโล 4.บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 5.พระปรางค์สามยอด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สงกรานต์ 61วันที่ 11 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสำหรับคนดีศรีอนามัย ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็กวันที่ 9 เม.ย. 61 ถึง 9 เม.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธิทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 เม.ย. 61 ถึง 2 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ "ด้านอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย" แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 29 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชาพิจารณ์การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุม ประชาพิจารณ์เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน DOH Dashboardวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนวันที่ 27 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 55 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัยสสอ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 19 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 และกลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมอนามัย ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารงาน และการให้คำปรึกษา ภายใน 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน )
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0วันที่ 14 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ สายตาดี สุขภาพดีและแข็งแรง ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 5 มี.ค. 61 ถึง 7 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 22 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยวันที่ 26 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ภายใต้งบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 105 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รณรงค์สาวไทยแก้มแดงวันที่ 14 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61
งานวัยรุ่นร่วมกับงานวัยเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอวันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน (LEAN)วันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน PMQA หมวด 6 : LEAN ณ ห้องลีลาวดี ห้องเฟื่องฟ้า และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 67 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2วันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 3/2561วันที่ 5 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงที่สองวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 132 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปีวันที่ 5 ก.พ. 61 ถึง 6 ก.พ. 61
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1000 วันแรกของชีวิต และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนดฺ ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)วันที่ 31 ม.ค. 61 ถึง 1 ก.พ. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมชาย ชนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 กรมการแพทย์ และ นพ.นพวัชร์ สมานคติวัฒน์ ศัลยแพทย์ รพ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจังหวัดนำร่อง (ราชบุรี , สมุทรสงคราม) ถึงรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการฯ และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยวิธี "3 นิ้ว 3 สัมผัส" จากหุ่นเต้านมจำลอง และหุ่นจริง ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเสริมสร้างศักยภาพครู ตชด. (ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)วันที่ 31 ม.ค. 61 ถึง 2 ก.พ. 61
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในงานส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 62 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 30 ม.ค. 61 ถึง 30 ม.ค. 61
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสอ.เมืองราชบุรี รุ่น 2 ระยะที่ 1วันที่ 24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
DOH ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตวันที่ 19 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยฯ ร่วมกิจกรรม “ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมใจต้านภัยทุจริต” (HPC5 Anti - Corruption) ทั้งนี้ยังสวมถุงมือสีขาวด้านซ้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เป็นมือที่ขาวสะอาด สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน และมือขวาจับที่หัวใจแสดงถึงพันธะสัญญากับพระองค์ท่านและผืนแผ่นดินไทย เพื่อที่จะทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อแผ่นดินไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 13 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลเมืองราชบุรี ภายในงานมีการแจกนมจืดเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยดื่มนมจืดยืดความสูง การทำสลัดคอนโด การออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปและมีการตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปีใหม่ & วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 61 ถึง 9 ม.ค. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปี 2561 ให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เพื่อให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ๆ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 2/2561วันที่ 8 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ช่วงที่สองวันที่ 22-26 มกราคม 2561 (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 128 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 8 ม.ค. 61 ถึง 8 ม.ค. 61
น.พ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมี นายธนชีพ พีรธรณิศร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม บรรยายสรุป ณ ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 3)วันที่ 4 ม.ค. 61 ถึง 5 ม.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 3) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 3 ระยะที่ 2วันที่ 3 ม.ค. 61 ถึง 0 ม.ค. 61
วันที่ 3-5 มกราคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่เพื่อเสริมพลังพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดีวันที่ 26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นางสาววรลักษณ์ คงหนู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่เพื่อเสริมพลังพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ในโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดี สมส่วน สุขภาพดีและแข็งแรง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสอ. รพช/รพ.สต และคณะจาก ศึกษาธิการจังหวัด สพฐ,สพป และกลุ่มโรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมกัลปพฤษก์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 150 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม AC 8 จังหวัด รุ่นที่ 2วันที่ 26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดูแลผู้สูงอายุวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 25 ธ.ค. 60
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียนวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 23 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม instructors of EHAวันที่ 21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา (instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 45 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Health Leaderวันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60
งานอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (จำนวนผู้เข้าประชุม 87 คน) และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 2 ระยะที่ 2วันที่ 18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม AC 8 จังหวัด รุ่นที่ 1วันที่ 18 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมระบบคุณภาพ HAวันที่ 13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดประชุม "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 74 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 1 ระยะที่ 2วันที่ 13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากรวันที่ 10 ธ.ค. 60 ถึง 10 ธ.ค. 60

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการคุณภาพระบบประปาอปท.วันที่ 7 ธ.ค. 60 ถึง 8 ธ.ค. 60
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคุณภาพระบบประปาอปท. ตามแนวทาง WSP ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย (สำหรับ สสอ.เมืองราชบุรี)วันที่ 6 ธ.ค. 60 ถึง 8 ธ.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Singapore National Museum วันที่ 1 ธ.ค. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
์Singapore National museum นั้นส่วนใหญ่เป็นการแสดงประวัติศาสตร์ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่ 1 และที่ 2 และการสร้างชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะภายใต้การนำของ ลีกวนยู โก๊ะจกตง หรือ ลีเซียนลุง ซึ่งผู้นำทั่ง 3 ได้ผ่านความท้าทายต่างๆจนกระทั่งทำให้สิงคโปร์เจริญก้าวหน้าอย่างมากจนถึงปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
Singapore in the year 2017วันที่ 30 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
สภาพบ้านเมืองของประเทศสิงคโปร์ในปี 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Green and Healthy settingวันที่ 30 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง Green and Healthy setting ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันพยาบาลแห่งชาติ / ห้องประชุม สสจ.ราชบุรีวันที่ 28 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดพิธีทำบุญ ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานวันที่ 23 พ.ย. 60 ถึง 23 พ.ย. 60
งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 เป็นประธาน และบรรยายเรื่อง "แนวคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อน คนไทยวัยทำงาน ยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี"
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 48 ปี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 21 พ.ย. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และข้าราชการบำนาญของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบ 4 รอบ (48 ปี) ในการก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 1/2561วันที่ 6 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ช่วงที่สองวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 115 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9วันที่ 24 ต.ค. 60 ถึง 25 ต.ค. 60
เนื่องด้วยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนี้ ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,