น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 เขตสุภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA ครั้งที่ 1/2562วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การพัฒนา Health literacy เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพวันที่ 14 ม.ค. 62 ถึง 14 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยท่ี 5 เป็นเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นส.ชัฏชาภรณ์ จิตตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันเด็กแห่งชาติ 2562วันที่ 12 ม.ค. 62 ถึง 12 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและปรับใช้ได้ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเน้นจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม รณรงค์ดื่มนมจืด ยืดความสูง Love Milk Day กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มการกินผักและผลไม้ และกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา (ข้างโรงยิมเนเซี่ยม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 3วันที่ 8 ม.ค. 62 ถึง 9 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 61 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562วันที่ 7 ม.ค. 62 ถึง 7 ม.ค. 62
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ที่มีต่อตนเองและสังคม ชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วม รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ และมีประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก"วันที่ 5 ม.ค. 62 ถึง 6 ม.ค. 62
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก" พัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางวรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการจาก อปท. สสจ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำนวน 100 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และแจ้งประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ให้ทราบเบื้องต้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ"วันที่ 26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ" โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวันที่ 24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย นำทีมโดย นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการตรวจสอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24- 28 ธันวาคม 2561
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์วันที่ 20 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2วันที่ 19 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วันที่ 18 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดอบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสนับสนุนให้ตำบลมีการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จาก 8 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1วันที่ 17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Green & Clean Hospitalวันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการในวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร อย่างบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคลากรหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมวิชาการ (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0วันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0 (ครั้งที่ 5) โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ วันที่ 11 ธ.ค. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2562 ให้กับสูติแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาแผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวันวันที่ 11 ธ.ค. 61 ถึง 12 ธ.ค. 61
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย" ภายใต้โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Rebrand DPACวันที่ 28 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุข สู่ศตวรรษที่ 21 ประชาชนหุ่นดี สุขภาพดี" ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2562วันที่ 16 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารกำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ โดย ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์หญิง วรวรรณ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลวันที่ 8 พ.ย. 61 ถึง 9 พ.ย. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์อนามัยแม่และเด็ก และ Death Case Conference ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care managerวันที่ 5 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ : Care Manager" ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5-9 และ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 118 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมวันที่ 25 ต.ค. 61 ถึง 26 ต.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล และ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตชัย คำอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัยวันที่ 24 ต.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย" ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ 310 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละประมาณ 80 คน ตามผลการประเมินของสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดี (Health Model) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9วันที่ 13 ต.ค. 61 ถึง 13 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม BBL รุ่นที่ 2วันที่ 8 ต.ค. 61 ถึง 9 ต.ค. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL” รุ่นที่ 2 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี/สสอ.ราชบุรี/สสจ.นครปฐม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันมหิดล 2561วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 24 ก.ย. 61
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทและร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวันที่ 19 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61
HPC5 Strong Fitness ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร และใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับข้าราชการแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HAวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมผู้ปกครองวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้ว่าราชการฯ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)วันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ข.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQAวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ออกกำลังกายและสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยก้าวสู่ Smart Child 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ และสุขภาพนักเรียน ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประกวดผลงานตำบลต้นแบบ (Health Leader)วันที่ 19 มิ.ย. 61 ถึง 19 มิ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และประกวดผลงานตำบลต้นแบบแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) ระดับเขต โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นำเสนอนวัตกรรม Manifestวันที่ 5 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรม "ระบบควบคุม กำกับการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)" โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีมประเมิน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้วันที่ 4 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี นำแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนประถมและมัธยมใน อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ณ Strong Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กมล มัยรัตน์ และ อ.วรรรณี พงษ์โสภา เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงานวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม MCH Boardวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 0 3
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารวันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน นิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 4)วันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 22 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 4) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านวันที่ 18 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ณ ห้อง ทิวทอง 1 ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Mobile Applicationวันที่ 7 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Mobile Appication ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวนวันที่ 3 พ.ค. 61 ถึง 4 พ.ค. 61
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรำคาญด้านตรวจสอบกลิ่นรบกวน ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการวันที่ 2 พ.ค. 61 ถึง 2 พ.ค. 61
คณะกรรมการ PMS กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปีวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (มีผู้เข้าประชุมจำนวน 35 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่นวันที่ 27 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่น เพื่อเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 มีโภชนาการสมวัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นวันที่ 25 เม.ย. 61 ถึง 26 เม.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำพร บุศรังษี หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และ อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 23 เม.ย. 61
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,