น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2562วันที่ 16 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารกำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ โดย ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์หญิง วรวรรณ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลวันที่ 8 พ.ย. 61 ถึง 9 พ.ย. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์อนามัยแม่และเด็ก และ Death Case Conference ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care managerวันที่ 5 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ : Care Manager" ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5-9 และ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 121 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมวันที่ 25 ต.ค. 61 ถึง 26 ต.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล และ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตชัย คำอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัยวันที่ 24 ต.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย" ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ 310 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละประมาณ 80 คน ตามผลการประเมินของสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดี (Health Model) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9วันที่ 13 ต.ค. 61 ถึง 13 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม BBL รุ่นที่ 2วันที่ 8 ต.ค. 61 ถึง 9 ต.ค. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL” รุ่นที่ 2 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี/สสอ.ราชบุรี/สสจ.นครปฐม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันมหิดล 2561วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 24 ก.ย. 61
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทและร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวันที่ 19 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61
HPC5 Strong Fitness ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร และใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับข้าราชการแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HAวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมผู้ปกครองวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้ว่าราชการฯ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)วันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ข.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQAวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ออกกำลังกายและสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยก้าวสู่ Smart Child 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ และสุขภาพนักเรียน ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประกวดผลงานตำบลต้นแบบ (Health Leader)วันที่ 19 มิ.ย. 61 ถึง 19 มิ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และประกวดผลงานตำบลต้นแบบแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) ระดับเขต โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นำเสนอนวัตกรรม Manifestวันที่ 5 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรม "ระบบควบคุม กำกับการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)" โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีมประเมิน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้วันที่ 4 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี นำแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนประถมและมัธยมใน อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ณ Strong Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กมล มัยรัตน์ และ อ.วรรรณี พงษ์โสภา เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงานวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม MCH Boardวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 0 3
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารวันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน นิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 4)วันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 22 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 4) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านวันที่ 18 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ณ ห้อง ทิวทอง 1 ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Mobile Applicationวันที่ 7 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Mobile Appication ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวนวันที่ 3 พ.ค. 61 ถึง 4 พ.ค. 61
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรำคาญด้านตรวจสอบกลิ่นรบกวน ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการวันที่ 2 พ.ค. 61 ถึง 2 พ.ค. 61
คณะกรรมการ PMS กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปีวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (มีผู้เข้าประชุมจำนวน 35 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่นวันที่ 27 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่น เพื่อเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 มีโภชนาการสมวัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นวันที่ 25 เม.ย. 61 ถึง 26 เม.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำพร บุศรังษี หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และ อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 23 เม.ย. 61
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG)วันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61
เป็น 1 ใน 6 National Centers ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคมของญี่ปุ้น โดยศูนย์นี้เป็นศูนย์ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Sunsun Resort Shinsakaeวันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 24 เม.ย. 61
เป็น Private Day care Long Term care (ไปเช้าเย็นกลับ) โดยผู้มารับบริการคือ ผู้ที่ Care Manager ประจำตัวของผู้สูงอายุแนะนำให้มารับบริการ หรือเจ้าตัวผู้สูงอายุสมัครมารับบริการ การจะมารับบริการขึ้นกับว่าผู้สูงอายุจัดอยู่ใน Level ใด เช่น Level โดย Level 1 สามารถมารับบริการอาทิตย์ละ 1 วัน เสียค่า co payment ที่มารับบริการ 1800 yen ต่อครั้ง ส่วน Level 5 สามารถจะมารับบริการได้ทุกวัน แต่ต้องเสียค่าบริการ 10,000 Yen ต่อครั้ง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Uminomieru Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น Non Profit Private Hospital อยู่ใน Toda Medical group ทำหน้าที่ เป็น Intermediate Care Hospital สำหรับ ผู้สูงอายุ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Atami Tokoro Memorial Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น รพ.เอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร ที่ดูแล Acute care and intermediate care สำหรับผู้สูงอายุ มีเตียงรองรับผู้ป่วย รวม 144 เตียง เป็น Acute ward 96 เตียง , rehabilitation ward 48 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกวันละ 270 คนต่อวัน ผู้่ป่วยใน 141 คนต่อวัน ผ่าตัดปีละ 486 ราย สวนใหญ่เป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก 223 ราย ผ่าตัดทั่วไป 133 ราย และศัลยกรรมประสาท 128 ราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โบราณสถานจังหวัดลพบุรีวันที่ 15 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61
1.พระที่นั่งและตึกต่างๆในวังนารายณ์ ลพบุรี00.. 2.ตำหนักเย็นที่พระนารายณ์ทอดพระเนตรจันทรุปราคา 2228 . และสุริยุปราคา 2311 3.หอดูดาวซัลเปาโล 4.บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 5.พระปรางค์สามยอด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สงกรานต์ 61วันที่ 11 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสำหรับคนดีศรีอนามัย ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็กวันที่ 9 เม.ย. 61 ถึง 9 เม.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธิทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 เม.ย. 61 ถึง 2 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ "ด้านอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย" แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 29 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชาพิจารณ์การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุม ประชาพิจารณ์เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน DOH Dashboardวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนวันที่ 27 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 55 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัยสสอ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 19 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 และกลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมอนามัย ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารงาน และการให้คำปรึกษา ภายใน 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน )
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0วันที่ 14 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ สายตาดี สุขภาพดีและแข็งแรง ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 5 มี.ค. 61 ถึง 7 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 22 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยวันที่ 26 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ภายใต้งบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 105 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รณรงค์สาวไทยแก้มแดงวันที่ 14 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61
งานวัยรุ่นร่วมกับงานวัยเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอวันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน (LEAN)วันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน PMQA หมวด 6 : LEAN ณ ห้องลีลาวดี ห้องเฟื่องฟ้า และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 67 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,