Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
นักศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 8 ก.พ. 62 ถึง 8 ก.พ. 62
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมอาคารและประวัติความเป็นมาภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงานวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG)วันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61
เป็น 1 ใน 6 National Centers ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคมของญี่ปุ้น โดยศูนย์นี้เป็นศูนย์ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Sunsun Resort Shinsakaeวันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 24 เม.ย. 61
เป็น Private Day care Long Term care (ไปเช้าเย็นกลับ) โดยผู้มารับบริการคือ ผู้ที่ Care Manager ประจำตัวของผู้สูงอายุแนะนำให้มารับบริการ หรือเจ้าตัวผู้สูงอายุสมัครมารับบริการ การจะมารับบริการขึ้นกับว่าผู้สูงอายุจัดอยู่ใน Level ใด เช่น Level โดย Level 1 สามารถมารับบริการอาทิตย์ละ 1 วัน เสียค่า co payment ที่มารับบริการ 1800 yen ต่อครั้ง ส่วน Level 5 สามารถจะมารับบริการได้ทุกวัน แต่ต้องเสียค่าบริการ 10,000 Yen ต่อครั้ง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Atami Tokoro Memorial Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น รพ.เอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร ที่ดูแล Acute care and intermediate care สำหรับผู้สูงอายุ มีเตียงรองรับผู้ป่วย รวม 144 เตียง เป็น Acute ward 96 เตียง , rehabilitation ward 48 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกวันละ 270 คนต่อวัน ผู้่ป่วยใน 141 คนต่อวัน ผ่าตัดปีละ 486 ราย สวนใหญ่เป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก 223 ราย ผ่าตัดทั่วไป 133 ราย และศัลยกรรมประสาท 128 ราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 เม.ย. 61 ถึง 2 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ "ด้านอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย" แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 29 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชาพิจารณ์การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุม ประชาพิจารณ์เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากลาวศึกษาดูงานวันที่ 4 ก.ค. 60 ถึง 4 ก.ค. 60
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ด้านบริการ) นำทีมงานแม่และเด็ก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 นำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ดูโมเดลหลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อขยายผลสู่ประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่เทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 60 ถึง 0 3
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมทีมบริหารให้การต้อนสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 กว่า 40 คน และนำศึกษาดูงาน หลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ ที่เทศบาลเมืองราชบุรี โดยเป็นการบูรณาการดำเนินงานระหว่างศูนย์อนามัยที่ 5 (หน่วยงานสาธารณสุข ด้านวิชาการ) และเทศบาลเมืองราชบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จับมือร่วมผนึกกำลังการส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในรูปแบบนันทนาการ เพื่อให้สื่อมวลชนขยายผลสู่ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ดูแลสุขภาพของตน และดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย หลังจากการนำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาดูงาน พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุในเขต มีแนวโม้มที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันในปี 2560 เขตมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 825,230 คน จากประชากรทั้งหมดภายในเขตกว่า 5ล้านคน โดยอันดับ 1 เป็นจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.49 รองลงมาเป็น สมุทรสงคาม ร้อยละ 22.9 ราชบุรี ร้อยละ 19.72 และ เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ตามลำดับ ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถดูแลสุขาพตนเองได้ ร้อยละ 94 แต่หากขาดความต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอ ก็จะส่งผลให้มีสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค นำไปสู่สภาวะการติดบ้าน ติดเตียง เป็นภาระของลูกหลานที่จะต้องดูแล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนกระตุ้นให้เกิดกระแสและการดำเนินงานในพื้นที่ของตนโดยตรง พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ยังกล่าวต่อไปว่า การจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพ ไม่ได้เริ่มจากช่วงอายุ 50 ปี แต่ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กหากพ่อแม่ดูสุขภาพของลูกตั้งแต่ในครรภ์ พอเริ่มโตก็ส่งเสริมพฤติกรรมให้ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไปพร้อมกับกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้าสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อเนื่องไปจนถึงวัยทำงาน รับรู้จนเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีความสุข ดูแลตนเองได้ และเป็นหลักชัยของสังคม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ชู Modelการส่งเสริมสุขภาพ เสริมกำลัง อสม.อบต.หนองไข่น้ำ ที่ศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 10 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพหลัก3อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย แนะวิธีการเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียม และออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ห่างไกลโรคกระดูกพรุน พร้อมทั้งนำทีม อสม.อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี กว่า 60 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยแนวทาง zero waste managment น้องใหม่ลูกพระจอมฯ วิทยาเขตราชบุรี ที่ห้องประชุมกระดังงา และศูนย์การเรียนรู้จัดการของเสียวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 0 3
ทีมนักวิชาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้การจะนำเข้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบตามแนวคิด zero waste managment พร้อมทั้งนำเดินศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของเสีย พบผู้ปฎิบัติงานซักถามกระบวนการทำงาน แด่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จำนวน 12 คน เพื่อนำไปศึกษาและต่อยอดการเรียนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นำเสนอเชิงประจักษ์ แด่นิสิตราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพิ่อเสริมทักษะวันที่ 3 ก.พ. 60 ถึง 0 3
นางสาว พรณิชา ชุณหคัณธรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 (ฝ่ายการพยาบาล) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะประสบการณ์ ก่อนออกไปไปเรียนรู้จริง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดประตูเผยเคล็ดลับสุขภาพ แก่แกนนำสุขภาพบางคูวัด จ.ปทุมธานีวันที่ 2 ก.พ. 60 ถึง 0 3
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ แกนนำสุขภาพตำบลบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อนำไปเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ นำไปดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนสุขภาพที่ยังยืนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 27 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 3 กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เสนอต้นแบบงานบริการที่สู่การวิจัยเสนอแนวทางการทำงานของกรมอนามัย แด่ผู้แทนสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณา ที่ห้องประชุมบรรยายและสรุป อาคารสโสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 26 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงาน กพ. และเจ้าหน้าที่จาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการที่นำไปสูการวิจัย และสามารถนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่ได้จริง พร้อมที่จะให้หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขนำไปใช้ต่อได้ตรงเป้าประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ สำนักงาน กพ. นำไปประกอบกัับการพิจาณาจัดสรร ตำแหน่งเพิ่ม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมราชาวดีวันที่ 17 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 2 กว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไร่บุญรอด อ.เมือง เชียงรายวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2560 เชียงรายวันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 26 ธ.ค. 59
อบจ.เชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ปี 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ที่ 5 เผยเคล็ดลับที่ไม่ลับด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 13 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโครงการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานแบบครบวงจร ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 1 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวต้อนรับ อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 1 กว่า 190 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 15 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการบริหารงานการส่งเสริมสขภาพ 5 กลุ่มวัย พร้อมนำทีมเข้าศึกษาดูงานภายในคลีนิคบริการ เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแนวทางการเปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนผยอม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโมเดลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในแหล่งชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการได้เต็มรูปแบบครบวงจรต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ศึกษาดูงาน รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครวันที่ 18 ต.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ แต่ละงานเข้าศึกษาดูงานโรงพยามกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ครอบคุมc]tทันสมัย พร้อมรับ AEC โดยมี นพ.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 59 ถึง 20 เม.ย. 59
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่าน ธำรงค์เดช อินทนิเวศน์ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประสานการของบบริจาคพระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร (หลวงปู่ทุย) ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี พร้อมทั้งเดินชมการทำงาน และสำรวจความต้องการ การใช้เครื่องมือการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ซึ่งทางศูนย์ได้จัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแล้วเสร็จ ที่พร้อมจะเปิดให้ผู้มารับบริการใน กรฎาคม 2559 นี้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Tianjin Women and Child Centerวันที่ 21 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมกรมอนามัยไปดูงานที่ Tianjin Women and Child Center ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนอกจากดูงานแล้ว ยังตกลงความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับ สาธารณสุขของเทียนจินด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สภาพตัวเมืองเทียนจิน เช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะประชุมแลกเปลี่ยนไทยจีน ในวันจันทร์วันที่ 20 มี.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 59
มหานครที่มีขนาดใหญ่ของจีนมี 4 แห่งได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เสฉวนและเทียนจิน โดยเทียนจินมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีน อยู่ห่างจากปักกิ่งไปทางทิศตะวันออก 120 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จากปักกิ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เทียนจินวันที่ 19 มี.ค. 59 ถึง 19 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาดูตัวเมืองปักกิ่ง และนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปยังเทียนจิน รถไฟใช้ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชั่วโมง สามารถถึงเมืองเทียนจิน ซึ่งห่างปักกิ่ง 120 กม.ภายใน 35 นาที
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย(นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 23 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.บ้านควร จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมดาวเรือง และ ศูนย์ฟิตเนส ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 22 ธ.ค. 58 ถึง 22 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ SIMวันที่ 27 ส.ค. 58 ถึง 27 ส.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ SIM (Sport Internet Music Management) ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ดูงานจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ห้องประชุมราชาวดี และวัดเขาวัง ราชบุรีวันที่ 22 มิ.ย. 58 ถึง 22 มิ.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงาน Health Promotion Plaza ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 11 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร Health Promotion Plaza พร้อมทั้งให้ บุคลกรผู้รับผิดชอบงาน D-pac แต่ละศูนย์เขต เข้าชมการดำเนินงานของ Fitness Center ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีอีกด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
QpCxzm bgmwebjcpeuv, [url=http://nidqvdqcjtrr.com/]nidqvdqcjวันที่ 16 มี.ค. 58 ถึง 0 3
QpCxzm bgmwebjcpeuv, [url=http://nidqvdqcjtrr.com/]nidqvdqcjtrr[/url], [link=http://iuwabjmdqlwh.com/]iuwabjmdqlwh[/link], http://xfablnejzbxx.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชวันที่ 13 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 น.พ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถาบัน Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI) ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะและวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และงานสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อนำกลับไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบ ในประเทศของตนเองต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานวันที่ 21 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและทีมทำงานในการบริหารจัดการในระดับเขต รวมถึงการบริหารงบประมาณและโครงสร้างขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการวิจัยและกลับนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบสาธารณสุข ในประเทศของตนเองต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กวันที่ 16 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและนำเยี่ยมชมจุดบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลฯ และ รพ.สต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กว่า 30 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ.กุสุมล จ.สกลนคร กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 26 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 56

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านวัยเรียนและเยาวชน และด้านออกกำลังกาย และทางศูนย์ฯ ได้พาไปดูงาน ที่โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียวันที่ 6 มี.ค. 57 ถึง 6 มี.ค. 57
โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรีวันที่ 26 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57
โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Jiexiu Family Planing and Maternal & Child Health Service Center (เจี้ยซิ่ว)วันที่ 4 ธ.ค. 56 ถึง 4 ธ.ค. 56
คณะของกรมอนามัย นำโดยท่านอธิบดี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ไปดูงานที่เมืองเจี้ยซิ่ว เมื่อ 21-24 ตุลาคม 2556 และได้นำมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมกรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จึงนำสาระที่เป็นประโยชน์เล่าสู่กันฟัง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Tienjin Hospitalวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ไปดูงาน Teinjin Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 3000 คนต่อวัน ครึ่งหนึ่งมารบบริการแบบแพทย์แผนจีน มีเตียงรับผู้ป่วย 800 เตียง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในให้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Women and Children Health Center ของเมืองเทียนจินวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ไปดูงาน Women and Children Health Center ของเมืองเทียนจิน โดยเปิดให้บริการแบบ OPD
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจินวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ดูงานศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กทีเปิดมา 60 ปี การเรียนการสอนเน้นพัฒนาให้เด็กมีความสุขและแข็งแรง การเรียนการสอนพัฒนาให้เกิดการสร้างจินตนาการ การปลูกฝังวินัยและความรักชาติผ่านเนื้อเพลง ตลอดการดูงาน ไม่เห็นสมุด ดินสอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยพื้นปูยางสังเคราะห์ เพื่อให้หกล้มไม่เจ็บ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,