Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
อบรมหลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)วันที่ 13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) 70 ชั่วโมง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพัฒนาวัดให้เป็น วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Trmple) สำหรับชุมชน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนพระสงฆ์เข้ารับการอบรม 75 รูป)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การขับเคลื่อนและประเมินตัวชี้วัด และการเขียนรายงาน PMQA #2วันที่ 6 ก.พ. 62 ถึง 6 ก.พ. 62
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5วันที่ 5 ก.พ. 62 ถึง 5 ก.พ. 62
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้นโยบายและมาตรการแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้สูงเกินค่ามาตรฐานหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความห่วงใย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อหามาตรการ ในการป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21วันที่ 24 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลาง “การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง รวมทั้งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด วันที่ 24 มกราคม 2562 ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์ รักษาการทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลาง “การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า จากสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนภาคกลางปี 2561 พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.99 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 66 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.16 เด็กอายุ 12 ปี เพศชายสูงเฉลี่ย 149.28 เซนติเมตร เพศหญิงสูงเฉลี่ย 150.07 เซนติเมตร ซึ่งนโยบายกรมอนามัย กำหนดให้ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ เด็กชายควรสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เด็กหญิงควรสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร ด้านทันตกรรม เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ร้อยละ 38.2 พบฟันผุร้อยละ 29.0 หรือปราศจากโรคฟันผุในฟันแท้ ร้อยละ 71.0 แสดงให้เห็นปัญหาของเด็กวัยเรียนภาคกลางที่มีภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื่อรังก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามาบูรณาการแผนงานและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง และฟันไม่ผุผ่านกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยให้เด็กมีส่วนร่วม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึง เข้าใจ องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุภาพของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง เติบโตเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม “ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง พร้อมทั้งแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับพื้นที่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher เพื่อส่งผลต่อเด็กวัยเรียนภาคกลางสูงดีสมส่วน ฉลาดและแข็งแรง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นอย่างรอบด้าน” ทันตแพทย์หญิงวิกุล กล่าว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การขับเคลื่อนและประเมินตัวชี้วัด และการเขียนรายงาน PMQAวันที่ 23 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางศรีวิภา เลี้ยงพันธ์สกุล ผู้อำนวยการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุวันที่ 21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 เขตสุภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA ครั้งที่ 1/2562วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การพัฒนา Health literacy เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพวันที่ 14 ม.ค. 62 ถึง 14 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยท่ี 5 เป็นเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นส.ชัฏชาภรณ์ จิตตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 3วันที่ 8 ม.ค. 62 ถึง 9 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 61 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก"วันที่ 5 ม.ค. 62 ถึง 6 ม.ค. 62
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก" พัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางวรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการจาก อปท. สสจ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำนวน 100 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และแจ้งประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ให้ทราบเบื้องต้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ"วันที่ 26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ" โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวันที่ 24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย นำทีมโดย นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการตรวจสอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24- 28 ธันวาคม 2561
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์วันที่ 20 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2วันที่ 19 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วันที่ 18 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดอบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสนับสนุนให้ตำบลมีการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จาก 8 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1วันที่ 17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Green & Clean Hospitalวันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการในวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร อย่างบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคลากรหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมวิชาการ (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0วันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0 (ครั้งที่ 5) โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ วันที่ 11 ธ.ค. 61 ถึง 11 ธ.ค. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2562 ให้กับสูติแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาแผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวันวันที่ 11 ธ.ค. 61 ถึง 12 ธ.ค. 61
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย" ภายใต้โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Rebrand DPACวันที่ 28 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Rebrand DPAC) ในสถานบริการสาธารณสุข สู่ศตวรรษที่ 21 ประชาชนหุ่นดี สุขภาพดี" ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2562วันที่ 16 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารกำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ โดย ได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์หญิง วรวรรณ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลวันที่ 8 พ.ย. 61 ถึง 9 พ.ย. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลตามเกณฑ์อนามัยแม่และเด็ก และ Death Case Conference ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care managerวันที่ 5 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม "ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ : Care Manager" ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 5-9 และ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 118 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมวันที่ 25 ต.ค. 61 ถึง 26 ต.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหัวข้อวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม" โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล และ ว่าที่ร้อยตรี พิชิตชัย คำอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัยวันที่ 24 ต.ค. 61 ถึง 24 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 5 อ. ชะลอวัย" ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ 310 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละประมาณ 80 คน ตามผลการประเมินของสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการใส่ใจดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดี (Health Model) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม BBL รุ่นที่ 2วันที่ 8 ต.ค. 61 ถึง 9 ต.ค. 61
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนพ่อแม่ ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL” รุ่นที่ 2 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี/สสอ.ราชบุรี/สสจ.นครปฐม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวันที่ 19 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61
HPC5 Strong Fitness ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร และใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับข้าราชการแกนนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HAวันที่ 13 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) สรพ. ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมผู้ปกครองวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)วันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ข.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQAวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ออกกำลังกายและสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยก้าวสู่ Smart Child 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ และสุขภาพนักเรียน ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประกวดผลงานตำบลต้นแบบ (Health Leader)วันที่ 19 มิ.ย. 61 ถึง 19 มิ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และประกวดผลงานตำบลต้นแบบแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) ระดับเขต โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นำเสนอนวัตกรรม Manifestวันที่ 5 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรม "ระบบควบคุม กำกับการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)" โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีมประเมิน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม MCH Boardวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 0 3
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารวันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน นิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 4)วันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 22 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 4) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านวันที่ 18 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ณ ห้อง ทิวทอง 1 ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Mobile Applicationวันที่ 7 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Mobile Appication ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวนวันที่ 3 พ.ค. 61 ถึง 4 พ.ค. 61
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรำคาญด้านตรวจสอบกลิ่นรบกวน ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการวันที่ 2 พ.ค. 61 ถึง 2 พ.ค. 61
คณะกรรมการ PMS กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปีวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (มีผู้เข้าประชุมจำนวน 35 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่นวันที่ 27 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่น เพื่อเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 มีโภชนาการสมวัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นวันที่ 25 เม.ย. 61 ถึง 26 เม.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำพร บุศรังษี หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และ อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 23 เม.ย. 61
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน DOH Dashboardวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนวันที่ 27 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 55 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัยสสอ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 19 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 และกลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมอนามัย ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารงาน และการให้คำปรึกษา ภายใน 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน )
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0วันที่ 14 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความรอบรู้การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ สายตาดี สุขภาพดีและแข็งแรง ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 5 มี.ค. 61 ถึง 7 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 22 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยวันที่ 26 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. หลักสูตรไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ภายใต้งบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 105 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอวันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน (LEAN)วันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน PMQA หมวด 6 : LEAN ณ ห้องลีลาวดี ห้องเฟื่องฟ้า และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 67 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2วันที่ 12 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 3/2561วันที่ 5 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงที่สองวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 132 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปีวันที่ 5 ก.พ. 61 ถึง 6 ก.พ. 61
งานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 0-5 ปี ขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ 1000 วันแรกของชีวิต และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนดฺ ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข (สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม)วันที่ 31 ม.ค. 61 ถึง 1 ก.พ. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมชาย ชนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 กรมการแพทย์ และ นพ.นพวัชร์ สมานคติวัฒน์ ศัลยแพทย์ รพ.ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจังหวัดนำร่อง (ราชบุรี , สมุทรสงคราม) ถึงรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการฯ และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยวิธี "3 นิ้ว 3 สัมผัส" จากหุ่นเต้านมจำลอง และหุ่นจริง ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเสริมสร้างศักยภาพครู ตชด. (ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)วันที่ 31 ม.ค. 61 ถึง 2 ก.พ. 61
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพครูในงานส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 62 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 30 ม.ค. 61 ถึง 30 ม.ค. 61
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสอ.เมืองราชบุรี รุ่น 2 ระยะที่ 1วันที่ 24 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 2/2561วันที่ 8 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ช่วงที่สองวันที่ 22-26 มกราคม 2561 (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 128 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 8 ม.ค. 61 ถึง 8 ม.ค. 61
น.พ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมี นายธนชีพ พีรธรณิศร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม บรรยายสรุป ณ ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 3)วันที่ 4 ม.ค. 61 ถึง 5 ม.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 3) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 3 ระยะที่ 2วันที่ 3 ม.ค. 61 ถึง 0 ม.ค. 61
วันที่ 3-5 มกราคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่เพื่อเสริมพลังพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดีวันที่ 26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นางสาววรลักษณ์ คงหนู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ผลงานและนวัตกรรมระดับพื้นที่เพื่อเสริมพลังพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ในโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการ ให้มีสติปัญญาดี สูงดี สมส่วน สุขภาพดีและแข็งแรง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สสอ. รพช/รพ.สต และคณะจาก ศึกษาธิการจังหวัด สพฐ,สพป และกลุ่มโรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมกัลปพฤษก์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 150 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม AC 8 จังหวัด รุ่นที่ 2วันที่ 26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การดูแลผู้สูงอายุวันที่ 25 ธ.ค. 60 ถึง 25 ธ.ค. 60
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียนวันที่ 22 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 23 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม instructors of EHAวันที่ 21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา (instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 45 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Health Leaderวันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60
งานอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (จำนวนผู้เข้าประชุม 87 คน) และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 2 ระยะที่ 2วันที่ 18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม AC 8 จังหวัด รุ่นที่ 1วันที่ 18 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมระบบคุณภาพ HAวันที่ 13 ธ.ค. 60 ถึง 14 ธ.ค. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดประชุม "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา และห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 74 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่น 1 ระยะที่ 2วันที่ 13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการคุณภาพระบบประปาอปท.วันที่ 7 ธ.ค. 60 ถึง 8 ธ.ค. 60
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคุณภาพระบบประปาอปท. ตามแนวทาง WSP ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัย (สำหรับ สสอ.เมืองราชบุรี)วันที่ 6 ธ.ค. 60 ถึง 8 ธ.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Singapore in the year 2017วันที่ 30 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
สภาพบ้านเมืองของประเทศสิงคโปร์ในปี 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Green and Healthy settingวันที่ 30 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง Green and Healthy setting ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานวันที่ 23 พ.ย. 60 ถึง 23 พ.ย. 60
งานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 เป็นประธาน และบรรยายเรื่อง "แนวคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อน คนไทยวัยทำงาน ยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี"
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม care manager รุ่น 1/2561วันที่ 6 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีการแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ช่วงที่สองวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 115 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สรุปผลการดำเนินงาน "วิ่งรำลึก 104 ปี สโมรสรเสือป่า ราชบุรี"วันที่ 4 ต.ค. 60 ถึง 4 ต.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี และมอบเกียรติบัตรให้กับช่างภาพเสือป่าอาสา ในงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 3 ต.ค. 60 ถึง 5 ต.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยมี นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 18 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยมี นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมระบบคุณภาพ HAวันที่ 13 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดประชุม "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 11 ก.ย. 60 ถึง 13 ก.ย. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยมี นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 7 ก.ย. 60 ถึง 7 ก.ย. 60
คณะกรรมการจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งรำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี เพื่อระดมทุนสำหรับบูรณะอาคารสโมสรเสือป่า และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของสโมสรเสือป่าราชบุรี ณ อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยวันที่ 25 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60
งานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 5 ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงานพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ปี 2560-2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มหกรรมตลาดนัดความรู้ ตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยค่ากลางวันที่ 21 ส.ค. 60 ถึง 22 ส.ค. 60
กรมอนามัยได้จัดตลาดนัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ โครงการตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวม Best Practice เขตละ 1 เรื่องมาแลกเปลี่ยน ที่ รร. Asia Air port
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA ครั้งที่ 2/2560วันที่ 10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 2) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะวันที่ 9 ส.ค. 60 ถึง 9 ส.ค. 60
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์วัยเตาะแตะ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
NEGSOF II ที่ ไม้แก้ว ดำเนินสะดวก ราชบุรีวันที่ 7 ส.ค. 60 ถึง 9 ส.ค. 60
กรมอนามัยได้ฝึกอบรมเพื่อที่จะก้าวมาเป็นผู้บริหารรุ้นใหม่ (Next Generation Shap our future หรือ NeGSOF) โดยการอบรมประกอบด้วยการปฐมนิเทศ การติดตามผู้บริหารแบบ Job Shadowing และ 3 การประชุมเพื่อสรุปผล ผู้เข้าอบรมได้แก่ รองหัวหน้าหน่วยงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3/60วันที่ 25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเชิงปฎิบัติการ R2Rวันที่ 24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย R2R ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพ HAวันที่ 21 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ยินดีต้อนรับ นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล และ อ.นันธิดา พันธุศาสตร์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าเยี่ยมสำรวจระบบคุณภาพ HA ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/60วันที่ 18 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม Health Leaderวันที่ 17 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในชุมชน ( Health Leader) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมสุขภาพดีสมวัย ชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์วันที่ 13 ก.ค. 60 ถึง 13 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่อง สุขภาพดีสมวัย ชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์ (Anti-Aging) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1/60วันที่ 12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HAวันที่ 11 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) ศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง HA ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี อ.สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม และ อ.กนกวรรณ สินลักษณทิพย์ QLN จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และชี้แจงหลักการดำเนินงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ค่ากลางวันที่ 4 ก.ค. 60 ถึง 4 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ค่ากลาง" โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม จำนวน 60 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมอัคคีภัยวันที่ 3 ก.ค. 60 ถึง 3 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการอบรมเรื่องอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคลากรภายใน)วันที่ 26 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 (สำหรับบุคลากรภายใน)วันที่ 21 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2วันที่ 19 มิ.ย. 60 ถึง 21 มิ.ย. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรม การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัววันที่ 19 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 60
งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ให้กับแกนนำนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบเรื่องวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรม NeGSOF2 ของกรมอนามัยวันที่ 13 มิ.ย. 60 ถึง 13 มิ.ย. 60
กรมอนามัยได้จัดทำ Career Development plan ซึ่งมีแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับคุณวุฒิ ในสายวิชาการ และจนสู่ระดับ ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์เขต ในสายบริหาร NeGSOF คือการอบรมเพื่อที่จะเตรียมขึ้นสู่สายบริหาร โดยการอบรมนี้เน้นการอบรมแบบ Shadowing
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อบรมฟื้นฟูมีสนมแม่วันที่ 12 มิ.ย. 60 ถึง 12 มิ.ย. 60
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมฟื้นฟูมีสนมแม่ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 5วันที่ 18 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPP&P) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2560-2579
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PP Excellence Forum 2017วันที่ 29 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum : PP Excellence Forum 2017) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กทม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ. ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ประธาน.................. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Impending uterine rupture และ ลดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (preterm) โดยใช้ Progesterone ที่ห้อง LR ,OR พร้อมซักซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้รับบริการ และปรับระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูดเกิดรอด แม่ปลอดภัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC)วันที่ 22 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้มอบ และกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ยุค 4.0
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าวางแผนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก ชูตำบลบัวงาน อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวงามวันที่ 21 มี.ค. 60 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมวางแผนปฎิบัติการการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กับ 4 กระทรวง ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม กศน.ดำเนินสะดวก สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม เสริมพลังผลัดดันให้เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 5 นำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นไต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรม การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัววันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60
งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรม "พัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดอบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และครูโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าพัฒนาองค์กรจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA ที่ห้องประชุมดาวเรืง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร ตามที่รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ เพื่อก้าวผ่านการประเมิน HA ขั้น 2 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 2 มี.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยมี นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากร การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานและบริการสุขภาพ HA ขั้น 2 เพื่อที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป โดยมาตราฐานดังกล่าวคือการบริหารความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การจัดการระบบการบริการให้ผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติงานลดภาวะเสี่ยงอันถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย และความเสียหายที่จะเกิดกับองค์กรได้ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนป้องกันในระยะยาว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านนำร่องเพื่อพัฒนาการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy)ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy) ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นวิทยากร การอบรม การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในสังกัดกรมอนามัย ได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ได้จริงตามบริบทของพื้นที่ แต่ยังคงความหมายเดิม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าศึกษากลุ่มเป้าหมายตัวอย่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง นำไปสู่การสื่อสารที่เป็นสากลในระดับประเทศ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care manager รุ่นที่ 3/2560วันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 10 มี.ค. 60
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล โดยมีเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 25 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโครงการระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโครงการระดับจังหวัด (Project Manager) กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยผู้สูงอายุระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่5 และคณะทีมสำนักส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือนวันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี และเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมปฏิบัติการ “การจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด" ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 18 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมงานดำเนินการจัดอบรมการจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 4 จังหวัด จังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี รวมกว่า 120 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุม MCH.Board ระดับจังหวัดและระดับเขต ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์วันที่ 11 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH.Board) ระดับจังหวัดและระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฝากครรภ์และการคลอดคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน อาทิ สูติแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธาณสุข ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 การประชุม MCH.Board ระดับเขตจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่5 สามารถจัดบริการดูแลระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ได้มาตราฐาน และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กได้รับการพัฒนา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้จำหน่ายอาหารและตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2560 ณ ครัวข้าวหอม จ.สมุทรสาครวันที่ 21 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้จำหน่ายอาหารและตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2560 ที่ครัวข้าวหอม จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ของผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด ให้สามารถจำหน่ายอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย บริการแก่ประชาชน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายกรมอนามัยโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล และสมาชิกชมรม รวมกว่า 70 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรม care manager รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2วันที่ 28 พ.ย. 59 ถึง 2 ธ.ค. 59
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 89 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรม Care manager รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1วันที่ 7 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 1 วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 89 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ต้อมรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาณรสุข ที่ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการวันที่ 13 ต.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 ตรวจเยี่ยม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมทั้ง ดูภาระงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี น.พ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ โดยใช้หลักการ Brain Base Leaning (BBL) รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 25 ก.ค. 59 ถึง 26 พ.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ โดยใช้หลักการ Brain Base Leaning (BBL) ให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กประฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในเขตฯ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้ดูแลเด็กในศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตสุขภาพที่ 5 กว่า 200 คน ให้มีความรู้ ทักษะ ในการดูแล ให้คำแนะนำพ่อ-แม่ผู้ปกครองที่เหมาะสม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุขตามระบบรายงานแฟ้มมาตรฐาน ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 รุ่นที่ 1 (จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสงคราม)วันที่ 5 ก.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุขตามระบบรายงานแฟ้มมาตรฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทันตบุคลากรและผู้ดูแลข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดและอำเภอ ด้านการตรวจสอบ การจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพช่องปากในระบบรายงานมาตรฐาน และพัฒนาการกำกับติดตาม ประเมินผลงานสุขภาพช่องปากระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศทันตสาธารณสุขทุกระดับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำ การดำเนินงานบูรณาการ ตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 27 มิ.ย. 59 ถึง 28 มิ.ย. 59
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการสุขภาพด้วยค่ากลาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการใช้ค่ากลางเพื่อประเมินระดับพัฒนา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำ การดำเนินงานบูรณาการตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม) วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญวันที่ 6 พ.ค. 59 ถึง 8 พ.ค. 59
สโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 อ.เมือง จ.ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดการประชุมดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities) เพื่อให้ท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5 มีการขันเคลื่อนให้เป็นเมืองต้นแบบวันที่ 4 พ.ค. 59 ถึง 4 พ.ค. 59
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities) ที่ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีผู้รับผิดชอบงานวัยผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมจาก ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,สาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาล,รพ.สต. เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาเมืองสู่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่นเร่งดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนำทีมคณะสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ในโครงการเสริมสร้างชีวิตพิชิตโลกขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่าเพิ่มวันที่ 29 เม.ย. 59 ถึง 29 เม.ย. 59
วันนี้(29เม.ย. 59)ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี น.พ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องเสริมสร้างชีวิตพิชิตโรคขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่า พร้อมทั้งพาเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อให้สื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ทราบถึงสภาวะของตนเองหากมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง สามารถนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติเพื่อให้ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการลดใช้ขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ทราบถึงมูลค่าของขยะ ไม่ใช่แค่เพียงกระดาษ แก้ว และพลาสติก ที่มีมูลค่าเท่านั้น แต่ยังมีวัสดุอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ และขายได้อีก รวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกวิธีอีกด้วย โดยมีสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวมกว่า 60 คน เข้าร่วมงาน.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ครั้งที่ 1/2559 ที่อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 11 เม.ย. 59 ถึง 11 เม.ย. 59
น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" ในงาน " วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ” ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรีวันที่ 8 เม.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.มณฑา ไชยวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" ในงาน " วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ” ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ”
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีมอบโล่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด ปี2558 พร้อมทั้งประชุม MCH.Board ระดับเขต ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทริร์นแกรนด์ จ.ราชบุรีวันที่ 28 มี.ค. 59 ถึง 29 มี.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก(MCH.Board)ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 5 พร้อมทั้งมอบโล่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด ปี2558 และมอบเกรียติบัตรตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านมาตราฐานอนามัยแม่และเด็ก โดยมี ดร.นพ.พงสวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่5 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบโล่ฯ ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทริร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขโครงการดูแลและเฝ้าระวังสตรีจากโรคมะเร็งเต้านม ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 24 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขโครงการดูแลและเฝ้าระวัง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการสอน สาธิต/ฝึกปฏิบัติ ประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ อสม./สตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และเพื่อให้สตรีในพื้นที่ 8 จังหวัดมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองและหากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน ทั้งนี้ได้รับเกรียติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ภาควิชาศัลยศาตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมหลักสูตร Training for the trainer ในการจัดการ Care manager สำหรับผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 21 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59
นายจรัญ จักรวาลชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Training for the trainer ในการจัดการ Care manager สำหรับผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Blueprint for Change at Seapine Hotel Suanson 2วันที่ 15 ก.พ. 59 ถึง 16 ก.พ. 59
ประมวลภาพกิจกรรมใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง(Blueprint for Change) ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 (Seapine Hotel Suanson 2) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพีธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2559 ที่ห้องประชุมดาวเรืองวันที่ 1 ก.พ. 59 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย เพื่อทำพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง (Blue Print for Change) วันที่ 21 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59
กรมอนามัยได้ทำการ Retreat (หยุดทบทวนเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง) และทำแผนเพื่อนำไปสู่พิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำองค์กรไปสู่ การเป็นองค์กรหลักของชาติในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดน่าซื้อ กลุ่ม8จังหวัดภาคกลางตะวันตก วันที่ 12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดน่าซื้อ กลุ่ม8จังหวัดภาคกลางตะวันตก 12-13ม.ค.59 ณ.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก ผอ.นันทกา หนูเทพ ผู้อำนวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยในการประชุมมีกิจกรรมเสริมศักยภาพชมรมฯ ด้วยฐาน PLAY & LEARN ทั้งนี้ได้รับเกรียติการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.ศรีประจันต์ และ บ.FEST พร้อมทั้งได้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการรณรงค์น้ำ น้ำแข็งบริโภคปลอดภัย ระหว่าง นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และองค์กรภาคีฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC)วันที่ 28 ธ.ค. 58 ถึง 28 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการศูนย์การเรียนรู้คลินิกไร้พุงคุณภาพ(D-PAC) ที่ห้องประชุมราชวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 28 ธ.ค. 58 ถึง 28 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 22 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศึกษาดูงาน ระบบประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี ผ่านการรับรองประปาดื่มได้ของกรมอนามัยเมื่อปี 2552วันที่ 17 ธ.ค. 58 ถึง 17 ธ.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนา Instructor และ Auditor ของระบบ EHA (Environmental Health Accreditation โดยไปฝึกการประเมินระบบประปา ที่ กองประปา เทศบาลเมืองราชบุรี ในรูปแบบของการจำลองให้เสมือนจริงที่สุด (simulation) ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง จาก ท่าน นายกเทศมตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี หัวหน้ากองประปาของเทศบาลเมืองราชบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ทั้งจากประสบการณ์ตรงจากไปศึกษาระบบประปา และข้อเสนอแนะของผู้บริหารเทศบาล
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้ดำเนินการ EHA เขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 16 ธ.ค. 58 ถึง 18 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย รับฟังการนำเสนอ Community project ของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 20 ต.ค. 58 ถึง 20 ต.ค. 58
เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย รับฟังการนำเสนอ Community project ของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ นพ.สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล พร้อมทั้งคณาจารย์ และที่ปรึกษา ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น จากนั้น นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ประธานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมียฯ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 5 ต.ค. 58 ถึง 7 ต.ค. 58
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย และมาตราฐานการป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย แก่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2558วันที่ 23 ก.ย. 58 ถึง 0 3
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เดินทางมานิเทศงานและมอบนโยบายทิศทางการทำงานของกรมอนามัยประจำปี 58 รอบที่ 3 โดยมีนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมวิชาการ MCH.Board และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก วันที่ 17 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนากลไกการทำงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต(MCH.Board)และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 140 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลมะการักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจากสถานการณ์สตรีตั้งครรภ์ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 5 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 51.85 และการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 48.01 ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) ทำให้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงไม่ได้รับการค้นหาโรคที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก โรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ และการวินิจฉัยความเสี่ยงต่าง ๆ หรือได้รับแต่ล่าช้าไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา โดยจะพบได้ว่าทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจน บางพื้นที่ยังมีอัตราสูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย(เกณฑ์ไม่เกิน25:1000LB) ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.9 สูงเกินเกณฑ์เป้าหมาย (ไม่เกินร้อยละ7 )ทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังมีภาวะตกเลือดหลังคลอด ถึงแม้อัตราไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายแต่ยังคงพบมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด บางพื้นที่อัตราส่วนการตายของมารดาสูงเกินค่าเป้าหมาย ตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมา ได้มีคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทำหน้าที่ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบงานบริการอนามัยแม่และเด็กให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care Manager รุ่น 8 รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครวันที่ 10 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 8 ที่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคลินิคไร้พุงคุณภาพ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 15 มิ.ย. 58 ถึง 15 มิ.ย. 58
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคลินิคไร้พุงคุณภาพ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานคลินิคไร้พุง ทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 รวมกว่า 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกรียติวิทยากรจาก รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตฝึกปฎิบัติ เทคนิคการออกกำลังเบื้องต้นให้ถูกวิธี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ห้องประชุมศรีตรังวันที่ 12 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ห้องประชุมศรีตรัง เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ของศูนย์ส่งเสริมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างบ้าน และโรงเรียน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมหลักสูตรเจริญรอยตามยุคลบาทพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4วันที่ 11 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย HOS-XP ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 4 มิ.ย. 58 ถึง 4 มิ.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ต้อนรับทีม กพร.กรมอนามัย ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรีวันที่ 27 พ.ค. 58 ถึง 27 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่น ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราวันที่ 25 พ.ค. 58 ถึง 25 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระบบคุณภาพ HA (QLN) ราชบุรี ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรวันที่ 22 พ.ค. 58 ถึง 22 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมสร้ามความเข้าใจผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดศรีเมือง ลดละเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เตรียมเข้าโครงการตลาดสดวันที่ 21 พ.ค. 58 ถึง 21 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Target Breast Ultrasound สำหรับแพทย์/พยาบาล/นักรังสีการแพทย์ ที่โรงพยาบาลราชบุรี วันที่ 21 พ.ค. 58 ถึง 21 พ.ค. 58
โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิถันยรักษ์ ได้จัดการอบรมแพทย์/พยาบาล/นักรังสีการแพทย์ เพื่อให้สามารถทำ Target Breast Ultrasound ก่อนที่จะส่ง Fast track Mammogram ในรายที่ก้อนที่พบเป็น Intermediate หรือ Malignant โดยเรียนเชิญรังสีแพทย์จากศูนย์ถันยรักษ์ และโรงพยาบาลราชบุรี เป็นวิทยากร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Child Manager รุ่นที่ 3 ที่ สสจ.กาญจนบุรีวันที่ 18 พ.ค. 58 ถึง 19 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทั้ง 8 จังหวัด ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย จัดอบรม child Manager ของทุกอำเภอในเขตเพื่อให้เข้าใจเครื่องมือ DSPM และ DAIM ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการพัฒนา Child Manager เขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58
เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับ สสจ.ทั้ง 8 จังหวัด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 4 จัดอบรมเพื่อพัฒนา child Manager รุ่นที่ 2 ประกอบดัวย จังหวัด เพชรบุรี ประจวบ สมุทรสงครามที่ ห้องประชุมเทศบาลชำอำ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุม MCH Boardวันที่ 8 พ.ค. 58 ถึง 8 พ.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีดำเนินการจัดประชุม โครงการพัฒนากลไกการทำงานของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต (MCH Board) และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 6 พ.ค. 58 ถึง 6 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูลระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 24 เม.ย. 58 ถึง 24 เม.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี ครังที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องบรรยาย อาคารสโมสรเสือป่าราชบวันที่ 17 เม.ย. 58 ถึง 17 เม.ย. 58
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี เป็นประธานการการประชุมมูลนิธิฯ ครังที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อติดตามการดำเนิน บริหารจัดการ บูรณะอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี ทั้งนี้ นพ.วัลลภ ได้มอบภาพประทับใจ เด็กชายก้มกราบ 'ในหลวง' เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ให้แด่ บาทหลวงวัชระ พฤกษาโรจนกุล ซึ่งเป็นเด็กในภาพที่กราบพระบาทด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยด้วยการเพิ่มมูลค่า / ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 26 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยด้วยการเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้รับการอบรมจากโรงเรียน เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ใน จ.ราชบุรี จำนวน 40 ท่าน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดวันที่ 20 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด โครงการดูแลสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพในเขสุขภาพที่ 5 ปี2558 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
PQM9E7 ubplhmnglbmy, [url=http://vggbqmouhcpl.com/]vggbqmouhวันที่ 17 มี.ค. 58 ถึง 0 3
PQM9E7 ubplhmnglbmy, [url=http://vggbqmouhcpl.com/]vggbqmouhcpl[/url], [link=http://mvngpphlwpey.com/]mvngpphlwpey[/link], http://ayomoqvvprpo.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
Do7ISp dxmbtachgyuz, [url=http://wbaizocjgdgn.com/]wbaizocjgวันที่ 3 มี.ค. 58 ถึง 0 3
Do7ISp dxmbtachgyuz, [url=http://wbaizocjgdgn.com/]wbaizocjgdgn[/url], [link=http://ogclpoatpgql.com/]ogclpoatpgql[/link], http://otvroababzrz.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
a8k36Q zogsbkuvvkhx, [url=http://xhoqsywlsswo.com/]xhoqsywlsวันที่ 24 ก.พ. 58 ถึง 0 3
a8k36Q zogsbkuvvkhx, [url=http://xhoqsywlsswo.com/]xhoqsywlsswo[/url], [link=http://wqayahnzfakg.com/]wqayahnzfakg[/link], http://qvlzwygzctgf.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
r7VXho dnexsuanlmih, [url=http://icmskdjvqkaf.com/]icmskdjvqวันที่ 24 ก.พ. 58 ถึง 0 3
r7VXho dnexsuanlmih, [url=http://icmskdjvqkaf.com/]icmskdjvqkaf[/url], [link=http://lynjwlxakbip.com/]lynjwlxakbip[/link], http://vmxjjcwjkugl.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
hfN1HF knnpvmbkmbev, [url=http://xkmdxhsfuksh.com/]xkmdxhsfuวันที่ 11 ก.พ. 58 ถึง 0 3
hfN1HF knnpvmbkmbev, [url=http://xkmdxhsfuksh.com/]xkmdxhsfuksh[/url], [link=http://diukctkiqxjt.com/]diukctkiqxjt[/link], http://bupkdhztbjvz.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
Yyk9oP zlnhxvujmhki, [url=http://bwjqdofhfjsb.com/]bwjqdofhfวันที่ 28 ม.ค. 58 ถึง 0 3
Yyk9oP zlnhxvujmhki, [url=http://bwjqdofhfjsb.com/]bwjqdofhfjsb[/url], [link=http://qcsbpphiiciz.com/]qcsbpphiiciz[/link], http://ulqfwfxzyodk.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะอ้วนในนักเรียนวันที่ 28 ม.ค. 58 ถึง 28 ม.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะอ้วนในนักเรียน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
QaEklU iktkianralky, [url=http://bcmnqkrmftcd.com/]bcmnqkrmfวันที่ 27 ม.ค. 58 ถึง 0 3
QaEklU iktkianralky, [url=http://bcmnqkrmftcd.com/]bcmnqkrmftcd[/url], [link=http://bbyabeuxrzln.com/]bbyabeuxrzln[/link], http://nttndziidnni.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
8HSMN4 vqjtnpfxvuzl, [url=http://msmvmzlvseyk.com/]msmvmzlvsวันที่ 12 ม.ค. 58 ถึง 0 3
8HSMN4 vqjtnpfxvuzl, [url=http://msmvmzlvseyk.com/]msmvmzlvseyk[/url], [link=http://ypfaiphpuibk.com/]ypfaiphpuibk[/link], http://gxhmwhrzvfkk.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสาธารณสุข / ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสาธารณสุขสำหรับผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่าย ปี 2558
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลนมแม่และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ / ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 23 ธ.ค. 57 ถึง 24 ธ.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลนมแม่และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ เพื่อพัฒนาเด็กองค์รวม โครงการดูแลแม่และเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2558
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อบรมหลักสูตรการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ห้องประชุมราชาวดีวันที่ 17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปรุชมการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)วันที่ 17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57
การประชุม หลักสูตรผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมสุนทรีและสนทนา จำนวน 5 รุ่น ห้องประชุมดาวเรือง/กระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 15 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57
การอบรมสุนทรีและสนทนา จำนวน 5 รุ่น รุ่นที่1-2 ห้องประชุมดาวเรือง รุ่นที่ 3-5 ห้องประชุมกระดังงา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมทันตภิบาลในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 8 ธ.ค. 57 ถึง 9 ธ.ค. 57
อบรมโครงการเสริมสร้างทักษะ ทันตภิบาลในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในเขตบริการสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็เต้านม ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของ รพ.สต วันที่ 27 ต.ค. 57 ถึง 27 ต.ค. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ( รอบที่ 1 )วันที่ 21 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เดินทางมานิเทศงานและมอบนโยบายทิศทางการทำงานของกรมอนามัยประจำปี 58 รอบที่ 1 โดยมีนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมสรุปของศูนย์ฯ รวมทั้งการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานให้คณะผู้นิเทศได้รับทราบ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมดาวเรืองชั้น 3 อาคารอำนวยการ นอกจากนี้ทางคณะผู้นิเทศ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม (TrainingCenter) อีกด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัย การประเมินผลโครงการ HPH ในประเทศวันที่ 4 ก.ย. 57 ถึง 5 ก.ย. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมทีมประเมิน HPH ของศูนย์เขตทั้ง 12 แห่ง ที่ท้ายหาดรีสอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสรุปผลการวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HPH ในส่วนของรายละเอียดของการลงไปประเมิน ขั้นตอนและกิจกรรมของการประเมิน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง เมนูสุขภาพ ลดเค็ม ลดมันวันที่ 29 ก.ค. 57 ถึง 29 ก.ค. 57
กรมอนามัย ร่วมกับ ชมรมนักกำหนดอาหาร สมาคมอนามัย Thaiiland MOPH - US CDC Collaboration จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเมนูสุขภาพ ลดเค็ม ลดมัน ที่ โรงแรม Western จังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อการส่งเสริมสุขภวันที่ 12 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมเพื่อพัฒนาตลาดนัดตามมาตรฐานตลาดนัดกรมอนามัยวันที่ 9 มิ.ย. 57 ถึง 9 มิ.ย. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับ สำนักอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดประชุม เจ้าของตลาดนัด ผู้ขายในตลาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะพัฒนาตลาดนัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ผอ.ทร. รองประธาน คสช ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 31 พ.ค. 57 ถึง 31 พ.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมจัดทำมาตรฐานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพวันที่ 29 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จัดอบรมเพื่อจัดทำมาตรฐาน สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สปสช. ตัวแทน NGO (มูลนิธิ นพ.สมบูรณ์ วัชโรทัย) ตัวแทนสถานประกอบการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุมปรับมาตรฐานผู้สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5วันที่ 22 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57
ประชุมปรับมาตรฐานผู้สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก โครงการพัฒนาการจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม R2R รุ่นที่ 2วันที่ 22 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57
อบรม R2R รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกระดังงา ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ M&E กรมอนามัย (ส่วนกลางและศูนย์เขต)วันที่ 29 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
ศูนย์อนามัย และกองและสำนักต่างๆของกรมอนามัย ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง M&E เพื่อพัฒนาให้เป็นนัก M&E มืออาชีพ ที่โรงแรมหลุยส์ โดย output จากการประชุม หวังให้ได้ 3 ประเด็นหลักคือ 1.สรุปการนิเทศร่วมกับทีมตรวจราชการในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน มาเพื่อหาโอกาสพัฒนา 2.การบูรณาการการนิเทศระหว่างทีมนิเทศของศูนย์เขตกับส่วนกลาง (กอง/สำนัก และผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจกรม) 3.การบูรณาการการนิเทศระหว่างทีมนิเทศของศูนย์เขต กับทีมของเขต
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุม การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ณ.บางกอก กอล์ฟ ปทุมธานีวันที่ 2 เม.ย. 57 ถึง 3 เม.ย. 57
กลุ่มวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมโรค สปสช.สสส และสถานประกอบการ จัดประชุมการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ยังร่วมกันจัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Guide Line) ซึ่งจะยกระดับแนวทางดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ (HPF ย่อมาจาก Health Promoting Firm หรือ Health Promoting Factory) ต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดำเนินงาน ตามมาตราฐานเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมแห่งชาติ HPHNQCวันที่ 25 มี.ค. 57 ถึง 25 มี.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดำเนินงาน ตามมาตราฐานเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมแห่งชาติ HPHNQC ที่ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หลักสูตร : การใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพวันที่ 18 มี.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 57
หลักสูตร : การใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม มะเร็งเต้านมภาคกลาง รร.มณเฑียรวันที่ 13 มี.ค. 57 ถึง 13 มี.ค. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้จัดอบรมมะเร็งเต้านม 4 ภาค ครั้งนี้ป็นการจัดที่ภาคกลาง ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/โรงแรมเวสเทิร์นแกรวันที่ 13 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยงานแม่และเด็กได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โครงการดูแลมารดา และเด็กอายุ 0-5 ปี อย่างมีคุณภาพ ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นพ.อมร นนทสุต บรรยายพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย วันที่ 12 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57
นพ.อมร นนทสุต อดีตอธิบดีกรมอนามัย อดีดปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมทางสังคม ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบ 62 ปี กรมอนามัย ที่ห้องประชุมกำธร กรมอนามัย เนื่องจากการบรรยายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขในอนาคต จึงนำ Power Point การบรรยายมาเผยแพร่ และจะพยายามอธิบายใต้ภาพ ตามความเข้าใจ ว่าท่านได้สอนเราอะไรบ้างอย่างละเอียด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินตามมาตรฐาน HPHNQC จังหวัดสมุทรสาครวันที่ 10 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57
ศูนย์อนามัยที 4 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ,รพ.สมุทรสาคร รพ.กระทุ่มแบน รพ.บ้านแพ้ว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตามมาตรฐาน HPHNQC โดยได้ขอใช้ รพ.กระทุ่มแบนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการอบรม และการประเมิน รพ.ในเวลาเดียวกัน (2 in 1) ต้องขอขอบคุณจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างสูง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมผู้ประเมินตามมาตรฐาน HPHNQC ของจังหวัดภาตเหนือตอนบนวันที่ 6 มี.ค. 57 ถึง 7 มี.ค. 57
ศุนย์อนามัยที่ 10 ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรม AMORA ท่าแพ เชียงใหม่ โดยเชิญ นพ.ชื่น เตชามหาชัย และ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล เป็นวิทยาการกระบวนการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก "วันที่ 27 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57
กองออกกำลังกาย กรมอนามัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ สำหรับเด็กเล็กที่ The Royal James Golf Resort นครปฐม โดยมี ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ให้เกียรติมามอบนโยบายและเปิดประชุม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลวันที่ 27 ก.พ. 57 ถึง 27 ก.พ. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโต อ้วน ผอม เตี้ย ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราวันที่ 24 ก.พ. 57 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี การประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโต อ้วน ผอม เตี้ย ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีคณะวิทยากร จากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ให้ความรู้พร้อมฝึกปฎิบัติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมมะเร็งเต้านม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557วันที่ 20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมมะเร็งเต้านม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ/ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รุ่นที่ 1วันที่ 6 ก.พ. 57 ถึง 7 ก.พ. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารสู่ความสำเร็จสำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การอบรมมะเร็งเต้านม 4 ภาค ที่ภาคใต้วันที่ 5 ก.พ. 57 ถึง 6 ก.พ. 57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้ทำการอบรมเรื่องมะเร็งเต้านม 4 ภา ครั้งนี้เป็นการอบรมที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.57 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
การจัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล/ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยทีวันที่ 28 ม.ค. 57 ถึง 29 ม.ค. 57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคุณจิตติมา ธาราพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556วันที่ 9 ธ.ค. 56 ถึง 9 ธ.ค. 56

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการเป็น 8 จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5วันที่ 7 มี.ค. 56 ถึง 7 มี.ค. 56
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยจัดที่ อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไวันที่ 27 ก.พ. 56 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
“การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกัน ความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย” เรื่อง “การสร้างวันที่ 27 ก.พ. 56 ถึง 27 ก.พ. 56
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย” เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก” ที่ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสีวันที่ 27 ก.พ. 56 ถึง 27 ก.พ. 56
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย" เรื่องการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการป้องกันการจมน้ำ วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื่องต้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,