ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ VDRL ผิดปกติ

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผลตรวจ VDRL ผิดปกติ จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 41 คน 0.00%