ผลการตรวจ TSH ≥ 25 mu/l (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผลการตรวจ TSH ≥ 25 mu/l จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 1 คน 0.00%