ผลการตรวจ TSH > 11.2 < 25 mu/l (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด จำนวนผลการตรวจ TSH
ระหว่าง 11.2 ถึง 25 mu/l
จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 1 คน 0.00%