เด็กที่ได้ตรวจ TSH (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กที่ได้ตรวจ TSH จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 1 คน 1 คน 100.00%