ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจธาลัสซีเมียผิดปกติ

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผลตรวจธารัสซีเมียผิดปกติ จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 14 คน 36 คน 38.89%