ข้อมูลอัตราคลอดก่อนกำหนด (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด จำนวนคลอดก่อนกำหนด จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 1 คน 0.00%