ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ตรวจพบมีภาวะโลหิตจาง จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 5 คน 41 คน 12.20%