ภาพรวมหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบีผิดปกติ

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด ผลตรวจ HB ผิดปกติ จำนวนทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 39 คน 0.00%