เด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กอายุ 0-6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด Percent (%)
ราชบุรี 2 คน 2 คน 100.00%