เด็กอายุ 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (ร้อยละ)

ข้อมูลจากการค้นหา

จังหวัด เด็กอายุ 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียว
เด็ก 151 - 180 วัน Percent (%)
ราชบุรี 0 คน 0 คน 0.00%